دانلود فایل پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

سازمانها می باشد GIS دارای تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر شبکه، تحلیلگر مکانی ، تحلیلگر سه بعدی و بسیاری تحلیلگرهای دیگر برای پیاده سازی و مدیریت سیستمهای یکپارچه مختلف از جمله یک سیستم کامل کسب و کار است.

شرکتهایی می توانند در عصر حاضر و در بازار امروز به رقابت بپردازند که با زبان و ابزارهای آن آشنا باشند. اینترنت توانسته است تعاریف مصطلح استراتژی و رقابت را دگرگون سازد. در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعات است، شرکتها و کسب و کارهایی که می خواهند در تجارت بویژه تجارت الکترونیک مؤفّق باشند باید دارای توانمندیهای لازم برای یک بازاریابی قدرتمند در محیط های الکترونیکی و مجازی بوده و باید به دیدگاه های جدید در این رابطه دست یابند. در GIS، اطلاعات مکانی (نقشه ها ) واطلاعاتِ توصیفی دارای زیرساختهای مختلفِ پایگاه های اطلاعاتی، با یکدیگر ارتباط معنی داری پیدا می کنند و به اصطلاح، داده ها به مکان خود مرتبط می شوند و پیاده سازی چنین سیستمی می تواند به کمک توابع غنی و توانمند موجود در سیستم، پاسخ بسیاری از مشکلات مربوط به تصمیم گیری و مدیریت کلان را با ضریب اطمینان بالا در اختیار مدیران ارشاد سازمانها و صاحبان کسب و کارها قرار دهد. ( صرافی زاده ، 1388 ، ص 203 )
2-2-4-5 کار از راه دور
دور کاری یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه می دهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند یعنی افراد می توانند از خانه شان، از یک مرکز ارتباط از راه دوردر نزدیکی خانه شان یا از محل کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند در واقع به واسطه به وجود آمدن کامپیوتر ها، شبکه های ارتباطی، نرم افزارهای ارتباطی و نرم افزارهای اداری و تخصصی علوم مختلف است که امروز می توانیم از کار از راه دور صحبت کنیم. پس با پیشرفت این ابزارها می توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده تعداد مشاغل از راه دور بیشتر و کارهای از راه دور با کیفیت تر شوند. مدیران منابع انسانی با توجه به کار از راه دور می توانند مزایای زیر را به سازمان خود ارمغان آورده و موجبات رضایت کارکنان و مدیران را فراهم سازند:
قدرت سازمان ها در انتخاب بهینه نیروی کار افزایش می یابد.
شلوغی بیش از حد محل های کار کاهش می یابد.
نیاز به ساختمان های بزرگ و ادارات عریض و طویل کاهش می یابد.
غیبت کارکنان کاهش می یابد
ساز مان ها قدرت بیشتری برای پاسخگویی به نیاز های فوری و اضطراری خواهند داشت چون می توانند قسمتی از کارشان را به شاغلان از راه دور بسپارند.
تسهیل انجام اموری که باید به صورت مخفیانه انجام گیرند و کاهش امکان لو رفتن کل پروژه کاری مورد نظر
افزایش بهره وری بین 10% تا 40% . ( صرافی زاده ، 1388 ، ص 208 )
2-2-4-6 سازمان مجازی
سازمانهای مجازی، یکی از این اشکال جدید سازمانی است که از دل ساختارهای دیگر بیرون آمده و با آنکه برخی از خصوصیات این ساختارها را دارا میباشد اما هیچ کدام از این ساختارها نیستند. سازمان مجازی به شکل جدیدی از سازمان ها اطلاق می شود که از مشخصه های آن جمع شدن گروهی از افراد است که از نظر جغرافیایی پراکنده اند و به سازمان های یکسانی نیز وابسته نبوده و برای رسیدن به یک هدف واحد از طریق فناوری اطلاعات با هم در تماس می باشند. ( صرافی زاده ، 1388 ، ص 212 )

از ویژگی های این نوع سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مبتنی بر اطلاعات
2-غیرمتمرکز ، ولی از نظر فناوری شدیدا متمرکز
3- تمرکز فعالیتهای سازمان مجازی حول شایستگی‌های منحصر به فرد آن می‌باشد.
4- انعطاف‌پذیر، چابک و سریعا قابل انطباق.
5- بهینه بودن سرمایه گذاری و حذف هزینه های سربار.
6-خلاق، پویا، سازگار و همراه با ساختاری مجازی مبتنی بر کار گروهی است
7- برای پاسخ گویی به نیازهای پیچیده و متنوع مشتریان دارای تنوع زیادی است.
2-2-5 فناوریهای نوین اطلاعاتی در فرایندهای سازمان
ﻧﻘﺶ IT درﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪاﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری راﻳﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻃلاﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده می شد، اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻴﺪاد. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﻜﻪ، اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوری و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻃلاﻋﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎرﺧﺪاد آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻃلاﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن درﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻲاﻃلاﻋﺎت ﺑﻪ روﺷﻬﺎی اﻃلاﻋﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎری ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای اﻛﻨﻮن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده وﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﺸﻜلات ﻛﺎری را ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻪ اﻃلاع ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ اﺗﻮﻣﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻮلات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪﻗﺒلاً دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم می شد. از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻫﺎ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮلﻛﻨﺘﺮ
ل ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻗﺒلاً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ و روی ﻛﺎﻏﺬ و ﻓﺮﻣﻬﺎی دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ. اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ راﻳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺪرت و ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪداده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت، ﻋلاوه ﺑﺮ اﺛﺮ روی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻧﺤﻮه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ.IT ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮدآوری ﺣﺘﻲ درﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮلات را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دررﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ.IT ﺑﻪ ﻳﺎری ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻓﺮوش آﻣﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮلات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶﻗﻴﻤﺖ و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻃلاﻋﺎت دﻗﻴﻘﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺداده ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ.ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎیIT ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ واﻧﺘﻘﺎل را ﻧﻴﺰ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶIT ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ اﻃلاﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی و اﻃلاﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.ﺣﺘﻲ اﻣﺮوزه ازIT ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی اﺑﺪاع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﺘﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎلای ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ازﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی IT ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ABC ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد. (زرﮔﺮ،1382،ص20) . توان تداوم سازمان در محیط متغیر و رقابتی امروز مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. نقش فناوری اطلاعات در سازمان های جدید به اندازه ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمان ها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها توصیه می کنند. از قسمت های مهم سازمان که تحت تاثیر این فناوری قرار خواهد گرفت، منابع انسانی سازمان می باشد. به طور طبیعی نحوه مدیریت بر نیروهایی که در محیط جدید یعنی محیطی که با فناوری اطلاعات عجین شدن است تحت الشعاع این فناوری قرار خواهد گرفت. برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می شود عبارتند از:
• فناوری اطلاعات موجب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد.
• فناوری اطلاعات مشاغل مجازی و همکاری های راه دور را ممکن می سازد.
• فناوری اطلاعات تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می سازد.
• فناوری اطلاعات موجب ایجاد، توزیع، مدیریت موثر و هوشمندانه دانش می شود.
• فناوری اطلاعات محاسبات را در سطح
وسیع و بدون خستگی انجام می دهد.
• فناوری اطلاعات، اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد.
با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمانها بدون فناوری های نوین اطلاعات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریبا دور از تصور است. تاثیرات فناوری های نوین اطلاعات، ساختار را به گونه ای دگرگون می سازد که با شکل امروزی آن متفاوت خواهد بود. ساختار سازمانی مناسب با پیشرفت فناوری ها، توان مدیریت را در تحصیل ماموریت ها و هدف های راهبردی افزایش خواهد داد. در سازمانی که فرآیند گردش اطلاعات در آن رکن اساسی را ایفا می کند (یا اطلاعات نگر و اطلاعات بر است) بدون شک فناوری اطلاعات در ساختار آن تاثیر خواهد گذاشت. ساختار سازمانی مهمترین عامل در برقراری ارتباطات و استفاده بهینه از فناوری های نوین اطلاعاتی است به عبارت دیگر سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی ساختار سازمانی را متحول و اثربخش سازد. از اینرو جوامع دچار دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد. فناوری اطلاعات ، فرصتهای بی شماری را برای اصلاح مدیریت اطلاعات در سازمانها پیشنهاد می کند . با بهره گیری از این فرصتها ، امکان استفاده بهتر از دانش کارکنان فراهم می شود. ( زرگر ، 1388 ، ص20 )
.
2-1-6 فناوریهای نوین اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان
به طور کلی فرآیند های سازمان را می توان به دو دسته عمودی و افقی تقسیم نمود. فرآیندهای عمودی شامل فعالیت های تخصصی و حرفه ای در هر یک از حوزه های عملیاتی سازمان است که سیستم های اطلاعاتی آنها ( تحت عنوان کاربری خاص ) ارائه می شود. و فرایندهای افقی در سازمان آنهایی هستند که فعالیت های زیر بخش ها و حوزه های عملیاتی را پوشش می دهندو واحد های مختلف را به هم مرتبط می کنند. اصلاح و بهینه سازی ارتباط واحد های مختلف سازمانی در اجرای فرآیندهای نوع افقی از مهمترین اهداف ت
وسعه و تحول سازمان های اقتصادی است. دو موضوع زیر می توان دلیل تمرکز روی این فرآیند ها و بسیاری از سرمایه گذاری ها برای پرداختن به آنها دانست.
-نقش مستقل وظیفه گرا ( یا صرفا خاص هر بخش از سازمان ) در سازمان ها موجب عدم توجه به مشکلات و مسئولیت های ارتباطی و هماهنگی بین زیر ساخت های اجرایی در داخل و خارج از سازمان می شود.
-با چرخش نگرش ساختاری سازمان ها به فرایند گرا مشخص شد که توجه وظیفه گرا موجب تقویت تجربه و دانش حرفه ای در وظایف اصلی سازمان می گردد. در کنار آن ، توجه فرایند گرا موجب هماهنگی بیشتر و سازگاری بین تمام واحد ها و زیر ساخت های سازمانی شده و طولانی شدن سیکل زمانی کارها را حل کرده و بسیاری از هزینه های عملیاتی در سازمان می کاهد.
سیستم های اطلاعاتی را که در سطح سازمان و در تمام حوزه های عملیاتی استفاده می شوند می توان به شش دسته تقسیم نمود. دیدگاه امروزی روی این سیستم ها، اتوماسیون فرایندها و نوع جدیدی از هماهنگی و سرعت عمل در کارهای تیمی است. تقسیم بندی این سیستم ها اغلب کاربردهای مشابه و هم پوشی را در ذهن ها پدید می آورد و همین موجب بروز خطا و مشکلاتی در هدف گذاری و استفاده از آنها می گردد. برای حل این مشکل و جلوگیری از پیچیدگی مفاهیم و اهداف مربوطه، ابتدا بایستی با دسته بندیها و اهدافی که اغلب در سازمانها برای انها تعریف می شودآشنا شد. سپس با انجام مطالعات خاص در هر سازمان و توجه به مثال ها و نمونه های واقعی کاربردی این سیستم ها در شرکت ها و سازمان های موفق در جهان ، برنامه بکارگیری آنها را در هر سازمان به طور ویژه طرح ریزی نمود. برای روشن شدن این مفهوم و آگاهی از نحوه اثر این سیستم ها روی فرآیند های ارتباط و تصمیم گیری در سازمانها به اطلاعات لیست زیر در ارتباط با هر سیستم اطلاعاتی توجه کنید. ( زرگر ، 1388 ، ص25 )
2-2-6-1 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS
برای ارائه راه حلهای موثر بمنظور پردازش شخصی و سازمانی داده ها ، انجام محاسبات و تهیه اسناد و مدارک سازمانی
کاربران سیستم : هر کس که داده های شخصی را نگهداری می کند ، اسناد را تهیه می کند و یا محاسبه انجام می دهد .
اثر روی ارتباطات : از طریق ابزار ایجاد اسناد و مدارک ، از قبلی واژه پردازها و نرم افزار های نمایش اسلاید مانند پاورپوینت .
اثر روی تصمیم گیری : از طریق کاربریهای الکترونیکی مانند ام . اس ، اکسل و دیگر نرم افزار ها ی تجزیه و تحلیل اطلاعات .
2-2-6-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS
برای انجام کارهای گروهی و ارتباط با یکدیگر از طریق تبادل و انتشار اطلاعات در فرم های مختلف به پرسنل کمک می کنند.
کاربران سیستم : هر کس اعم از کارکنان ، مدیران ، یا دیگران از خارج سازمان که بخواهند ارتباط برقرار کنند.
اثرروی ارتباطات: از طریق تلفن ،کنفرانس های ویدئویی، پست الکترونیکی ،فاکس ، جلسات غیرحضوری یا مجازی ، کنترل جریان کارها.
اثر روی تصمیم گیری: از طریق تلفن ، کنفرانس های ویدئویی، پست الکترونیکی ، فاکس و امثال آنها برای دریافت اطلاعات پشتیبانی اطلاعات مشترک برای اتخاذ تصمیمات جمعی و هماهنگ
2-2-6-3 سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع آوری و نگهداری اطلاعات در ارتباط با عملیات سازمان و کنترل برخی ویژگی های عملیاتی در سازمان از طریق فرمت های ویژه و مشخصات اطلاعات
کاربران سیستم : کارکنانی که کار آنها در ارتباط با انجام فعالیت های سازمانی است.
اثر روی ارتباطات: با ایجاد بانک های اطلاعاتی ، که می توانند به طور مستقیم در دسترس قرار بگیرند و برخی ارتباطات رو در رو بین پرسنل را پشتیبانی کنند.
اثر روی تصمیم گیری: در جریان نگهداری اطلاعات عملکرد سازمان، بازخوری فوری ارائه می کنند و روی تصمیمات اتخاذ شده بر اساس این اطلاعات اثر می گذارند، اطلاعات مفید برای برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران ارائه می دهند.

 
 
2-2-6-4 سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS و EIS
داده های سیستم های TPS را برای نظارت بر عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می دهند.
کاربران سیستم : مدیران ، سرپرستان و کارشناسانی که به بازخورد کار خود نیاز دارند.
اثر روی ارتباطات: واقعیت های کاری و عملکرد سازمان را برای تشریح مشکلات و راه حل های آنها ارائه می کنند. ممکن است با پست الکترونیکی ودیگر روش های ارتباط برای ارائه داده ها به صورت دیجیتالی ترکیب شوند.
اثر روی تصمیم گیری: خلاصه اطلاعات و کمیت عملکردها را برای مشاهده و نظارت بر نتایج عملکردها ارائه می کنند.

ممکن است راه های ساده تری برای تجزیه تحلیل انواع اطلاعاتی که قبلا در فرم های ثابت و یکنواختMIS ارائه می شد، ارائه کنند.
2-2-6-5 سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS
با ارائه مدل هل ، یا ابزار تجزیه و تحلیل به اتخاذ تصمیم ها در سازمان کمک می کنند.
کاربران سیستم : آنالیست ها ، مدیران و دیگر متخصصین سازمان
اثر روی ارتباطات: تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از این سیستم ها موجب ارائه شفاف و گویای اطلاعات و مشکلات برای کمک به تصمیم گیری خواهد شد.
اثر روی تصمیم گیری: از طریق ارائه ابزاری برای تجزیه و تحلیل و مدلسازی داده ها ، از طریق تعریف و ارزیابی راه حل ها.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *