دانلود پایان نامه ارشد: بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان :بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:

 کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده      1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه. 6

1-6- هدف کاربردی.. 6

1-7- جنبه نوآوری.. 6

1-8- محدودیت های تحقیق.. 6

فصل دوم:مرور منابع. 7

2-1- نکات مهم در تعریف خشکسالی.. 8

2-2- تعاریف خشکسالی.. 9

2-3- تعریف مفهومی خشکسالی.. 11

2-4- تعریف عملی خشکسالی.. 12

2-5- انواع خشکسالی.. 12

2-5-1- خشکسالی هواشناسی.. 13

2-5-3- خشکسالی هیدرولوژیکی.. 15

2-5-4- خشکسالی اجتماعی ـ اقتصادی.. 16

2-6- پیامد اثرات خشکسالی.. 16

2-7- شدت و وسعت خشکسالی.. 17

2-8- ملاحظات خشکسالی در رابطه با ایران. 18

2-9- تفاوت خشکی و خشکسالی.. 19

2-10- سوابق تحقیق.. 19

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 25

3-1- روش کار. 26

3-1-1- نوع روش تحقیق.. 26

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و …) 26

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 26

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 26

3-2- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 26

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 29

4-1- سابقه پدیده خشکسالی در اروپا 46

4-2- تجزیه و تحلیل پدیده خشکسالی.. 47

4-3- شاخص های مختلف اندازه گیری اثرات خشکسالی.. 47

4-4- ارکان مدیریت منابع آب… 48

4-5- راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی.. 51

4-6- موانع برنامه ریزی کارآمد برای خشکسالی.. 52

4-7- راهکارهای اصلی در مدیریت آبی.. 55

4-8- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی.. 58

4-9- منابع آب استان گیلان. 58

4-10- بهره برداری از منابع آب استان. 59

4-11- مسائل آب استان. 61

4-12- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان. 62

4-13- مدیریت مصرف آب… 62

4-14- نکات مهم در حل بحران آب… 62

4-15- روش های صحیح مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی استان گیلان. 64

4-16- اقدامات بلندمدت کشاورزی پایدار در سطح استان. 64

4-17- مقابله با محدودیت منابع آبی استان گیلان. 64

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات… 67

5-1- بحث… 68

5-2- نتیجه گیری.. 68

5-3- آزمون فرضیات… 70

5-4- پیشنهادات… 70

منابع          72

 

 

فهرست جداول

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره 4-1: منابع آب استان گیلان (به میلیون مترمکعب) 59

جدول شماره 4-2: سطح زیرکشت استان و مقایسه آن با کشور و امکان توسعه. 60

جدول شماره 4-3: تعداد مشترکین و میزان مصرف آب دراستان گیلان (ارقام به مترمکعب) 61

جدول شماره 4-4: عاملها و متغیرهای مربوط به مسائل و محدودیت های منابع آب… 65

جدول شماره 4-5: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور مدیریت خشکسالی.. 66

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چوبر در ایستگاه هیدرومتری بالا محله. 31

شکل 2- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه لمیر در ایستگاه هیدرومتری قربانعلی محله. 31

شکل 3- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چلوند در ایستگاه هیدرومتری خان حیاطی.. 32

شکل 4- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه حویق در ایستگاه هیدرومتری صفر محله. 32

شکل 5- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شیرآباد در ایستگاه هیدرومتری اوستاقاسم محله. 33

شکل 6- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم. 33

شکل 7- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کرگانرود در ایستگاه هیدرومتری ماشین خانه. 34

شکل 8- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خاله سرا در ایستگاه هیدرومتری کله سرا 34

شکل 9- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتری پونل.. 35

شکل 10- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه بهمبر در ایستگاه هیدرومتری آقامحله. 35

شکل 11- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چافرود در ایستگاه هیدرومتری روبارسرا 36

شکل 12- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه مرغک در ایستگاه هیدرومتری کتمجان. 36

شکل 13- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خالکایی در ایستگاه هیدرومتری طاسکوه 37

شکل 14- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کلسر در ایستگاه هیدرومتری کلسر. 37

شکل 15- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری چومثقال. 38

شکل 16- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری کمادل. 38

شکل 17- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شاخرز در ایستگاه هیدرومتری لاکسار. 39

شکل 18- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه گشت رودخان در ایستگاه هیدرومتری پیرسرا 39

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد : بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری

شکل 19- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری نوخاله. 40

شکل 20- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سیاهرود در ایستگاه هیدرومتری پل سازمان. 40

شکل 21- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری پل آستانه. 41

شکل 22- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ذیلکی رود در ایستگاه هیدرومتری شهربیجار. 41

شکل 23- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری راه رودبار. 42

شکل 24- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه توتکابن در ایستگاه هیدرومتری توتکابن.. 42

شکل 25- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری کلچال. 43

شکل 26- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری شلمان. 43

شکل 27- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شمرود در ایستگاه هیدرومتری توتکی.. 44

شکل 28- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه پلرود در ایستگاه هیدرومتری درازلات… 44

-شکل 29- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سموش در ایستگاه هیدرومتری هراتبر. 45

 

چکیده

از ابتدای تاریخ، خشکسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. کمبود آب از یک طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در کشوری مثل ایران که از جمله مناطق خشک و نیمه خشک جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینکه در حال حاضر مناطق شمالی کشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. وضعیت بارندگی و محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی کشور این واقعیت را نشان می دهد که باید برای پدیده خشکسالی برنامه داشت و به صورت جدی در زمان وقوع با آثار و پیامدهای آن مقابله نمود. علاوه بر این لزوم افزایش راندمان استفاده از آب در کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت آبیاری و توجه به بهره برداری آب باید مدنظر قرار گیرد.

خشکی و خشکسالی هر دو نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی و اجتماع می باشد. پدیده خشکسالی بیانگر اثرات مختلف محیط زیست بر روی موجودات زنده، موجودات، میکرو، حیوانات و انسان ها بوده حال آن که خشکی دارای مفهوم کلی بوده و برای عناصر محیط زیست به کار نمی رود.

توجه به اعمال مدیریت صحیح و کاهش پیامدهای خشکسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با پدیده خشکسالی است، که خود مستلزم به کارگیری دانش کافی در پیش بینی خشکسالی می باشد.

واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مدیریت آبیاری، محدودیت منابع آبی، خشکی و خشکسالی، گیلان

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نگاهی به تاریخ زیست در روی کره زمین حاکی از این است که بشر همواره در معرض انواع بلایای طبیعی بوده است. بخشی از این بلایا مربوط به عوامل و نوسانات اقلیمی می باشدف مانند خشکسالی ها که در زمان های قدیم مختلف رخ داده و اثرات مهلکی بر جای گذاشته است.

آب، که رکن اساسی توسعه پایدار است، مایه حیات بشری بوده و همانند بسیاری از نعمت های الهی ماهیت دوگانه خیر و شر در آن نهفته است. آب از طرفی عامل ایجاد سیل و در پی آن خرابی و خسارات مالی و جانی فراوانی می شود و از طرف دیگر کمبود آن (خشکسالی) باعث نابودی و تغییر اساسی در اکوسیستم ها می شود. توجه به مسئله پیشگیری و کاهش پیامدهای خشکسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است که خود مستلزم بکارگیری دانش کافی در پیش بینی خشکسالی است.

خشکسالی به عنوان یکی از پدیده های محیطی شناخته شده و در واقع بخش جدایی ناپذیری از تغییرات اقلیمی است که می تواند در هر منطقه جغرافیایی حادث شود و تأثیرات عمده ای بر آن منطقه بگذارد. این پدیده به لحاظ گستردگی، شدت، مدت و میزان آسیب رسانی به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، یکی از بزرگترین بلایای طبیعی محسوب می گردد که سالانه در سراسر دنیا میلیاردها دلار خسارت را به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه بخش کشاورزی وارد می کند.

از آنجائی که کشور ما در سال های اخیر با خشکسالی مواجه بوده است، لذا تحقیقات در خصوص پایش همزمان و دقیق شرایط پویای خشکسالی جهت کاهش اثرات مخرب این بلایای اقلیمی حائز اهمیت است. در مطالعات پایش خشکسالی، به عبارتی ارزیابی ساده از سه ویژگی خشکسالی یعنی شدت، تداوم، گستردگی مکانی و همچنین مقایسه خشکسالی از منطقه ای به منطقه دیگر در زمان های مختلف نیاز به کاربرد نمایه ای خشکسالی می باشد. نمایه های مختلفی جهت پایش خشکسالی توسط محققین ارائه شده است (جوانمرد و همکاران، 1387).

 

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92