دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی

                 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M. A.)

گرایش بازاریابی

عنوان:

مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر سید رضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر مهرداد قنبری

تیر 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تعریف و بیان مساله پژوهش…………………………………………………………………………………………………..4

1-3) اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………….5

  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1) اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2) اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5) فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………….8

1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….8

1-8-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1) تعهد سازمانی……………………………………………………… ……………………………………………………..12

2-2-1-1)انواع تعهد………………………………………………………………….. …………………………………………12

2-2-1-2) تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-3) اهمیت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-4)  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-1) مطالعه استیرز و پرتر………………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-2)  مطالعه بارن و گرین برگ…………………………………………………………………………………22

2-2-1-4-3)  مطالعه باتمن و استراسر…………………………………………………………………………………..23

2-2-1-4-4) مطالعه کاری و همکارانش…………………………… ………………………………………………….23

2-2-1-4-5) مطالعه مودی و همکارانش……………………………………. ………………………………………..25

2-2-1-5) خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………. ……………………………………………..28

2-2-1-6) دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی………………………………………… …………………………..28

2-2-1-7) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………….30

2-2-2) مشتری­گرایی…………………. ………………………………………………………….. ……………………………..31

2-2-2-1) تعاریف مشتری­گرایی………………………………… ………………………………………………………….35

2-2-3) کیفیت خدمات………………………………. …………………………………………………………………………..39

2-2-3-1) کیفیت سیستم خدماتی……………………………………………………………………………………………39

2-2-3-2) معیارها و شاخص­های کیفیت سنجی خدمات…………………………………………………………….42

2-2-3-3) مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات………………………………………………………………………………44

2-2-4) رابطه گرایی………………………….. ………………………………………… ………………………………………..45

2-2-4-1) مراحل بهبود روابط………………………………………………………… ……………………………………46

2-2-5) عملکرد………………… …………………… …………………… …………………… ………………………………..46

2-2-5-1)تعاریف عملکرد…………………………. …………………………………………………………………………47

2-2-5-2) حوزه­های 9 گانه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….47

2-2-5-3) مدل­ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………58

2-3) پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………. ……………………………………64

2-3-1) پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………64

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2) نوع و روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….70

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………71

3-3-1) جامعه آماری ………………………………………………………… ……………………………………………………..71

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….71

3-2-1) دامنه پژوهش………………………………………………………………. ……………………………………………….71

3-4) روش و ابزارگردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………..72

3-5) روایی……………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-6) پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-7) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-2) آمار توصیفی……………………………………………………. ……………………………………………………………….82

4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………………………85

4-4) بررسی ضریب همبستگی فرضیات………………………………………………………………………………………..86

4-5) استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………..91

4-6) مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………107

5-2) نتایج تجربی……………………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-1) نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………107

5-2-2) نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………107

5-3) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………111

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….111

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………………………………………..113

5-6) موانع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 113

 

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

پیوست

پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………..121

خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………….123

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست جدول­های پژوهش                                صفحه

جدول 2-1)  ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………43

جدول 3-1) تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………73

جدول3-2) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها……………………………………………82

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها  ………………………………………………..83

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آن­ها………………………………………..84

جدول4-4) آزمون کلموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………..86

جدول4-5) آزمون فرضیه اصلی شماره (1) …………………………………………………………………………………..87

جدول4-6) آزمون فرضیه اصلی شماره (2) …………………………………………………………………………………..88

جدول4-7) آزمون فرضیه فرعی شماره (1) …………………………………………………………………………………..89

جدول4-8) آزمون فرضیه فرعی شماره (2)…………………………. ……………………………………………………….90

جدول4-9) آزمون فرضیه فرعی شماره (3) …………………………………………………………………………………..90

جدول4-10) آزمون فرضیه فرعی شماره (4) …………………………………………………………………………………91

جدول 4-11) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی……………………………………………94

جدول 4-12) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………..94

جدول 4-12) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر مشتری­گرایی……………………………………………. 96

جدول 4-13) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر مشتری­گرایی……………. ……………………………………….96

جدول (4-14) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت خدمات………………………………………..98

جدول 4-15) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رضایت شغلی…………………………………………………….98

جدول4-16) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی……. ……………………………………….100

جدول4-17) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رابطه گرایی……………………………………………………….100

جدول 4-18) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد………………………………………………….102

جدول 4-19) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد………… ………………………………………………..102

جدول 4-20) بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری …………………………………..103

جدول 4-21) شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………104

 

عنوان                                      فهرست شکل­های پژوهش                                        صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

شکل2-1) عوامل سه­گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….21

شکل2-2) پیش شرط­های تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………..25

شکل 2-3) ابعاد بازارگرایی………………… ……………………………………………….. ……………………………………33

شکل 2-4) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………… …………………… ………………………………………………………34

شکل 2-5) تاکتیک­های تاثیرگذار بر مشتری­گرایی……………………………………………………………………………37

شکل 2-6) دیدگاه­های مختلف نسبت به بازاریابی درونی…………………………………………………………………38

شکل 4-1) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها…………………………………………………………83

شکل 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن (سال) آنها……………………………………………………….84

شکل 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آن­ها…….. …………………………………….84

شکل 4-4) مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی در حالت تخمین استاندارد …………………………………….93

شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر مشتری­گرایی در حالت تخمین استاندار……………………………………….95

شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر رضایت شغلی در حالت تخمین استاندارد ……………………………………97

شکل 4-7) مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………99

شکل 4-8) مدل اندازه­گیری متغیر  عملکرد در حالت تخمین استاندارد………… ………………………………..101

شکل 4-9) مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد در حالت کلی………………………………….105

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب وکار در بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و رگرسیون با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد، روش نمونه­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 176 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید پنج تن از اساتید دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه872/0 می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسونی بین مشتری گرایی بر عملکرد کسب و کار(20/0) همچنین ضریب رگرسیونی مابین تعهد سازمانی و عملکرد کسب وکار(22/0)در مدل مورد بررسی مقدار شاخص­های برازش (1CFI=­  و 1 NFI=  و001/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است

 

کلمات کلیدی: مشتری گرایی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات، رابطه گرایی، عملکرد کسب و کار، بانک ملت.

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

  • ) مقدمه:

مدیران سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش­های اختصاص یافته به آن­ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه­های جدی مدیران سازمان­هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطرسرمایه­گذاری­هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می­بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می­دهند(مجیدی، 1376). بدیهی است تعهد سازمانی و مشتری­گرایی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روی عملکردسازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهروری سازمان گردد، از این رو این پژوهش به بررسی پژوهش­های مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته و به تاثیرات مشتری­گرایی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اشاره می­کند.

 

 

1-2)   بیان مساله:

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش­بینی است. امروز همان دیروز نیست و یقینا فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژی­های امروز برای کسب و کار خطرناک است. کشورهای در حال توسعه باید در استراتژی­ها و سیستم­های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظرکنند. چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی­های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آن­ها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته­های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار داده­اند(یوسفی، 1390). اصطلاح مشتری­گرایی در کارکنان خدماتی بدین معنا است که ما باید نیازها و خواسته­های مشتریان را بهتر درک کرده و بتوانیم آن­ها را با رفتارهای خودمان در جهت ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحوه ممکن در سازمان خدماتی منطبق کنیم(باو و جانسون، 2006). رفتار مشتری­گرایانه کارکنان خدماتی باعث افزایش سطح رضایت­مندی مشتری در هنگام دریافت خدمات می­شود(میرویسی، 1388). مشتری­گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان می­باشد(آیو و مگوس ، 2007). شنیدن صدای مشتریان و ارائه کالا و خدمات متناسب با بهترین و برترین علائق و خواسته­های مشتری در این راستا می­باشد(اسلاتر و نارور، 1994؛ دشپانده و همکاران، 1993؛ دشپانده و همکاران، 1989، شاپیرو، 1988). مشتری­گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت­گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار           می­سازد(نارور و اسلاتر، 1990، نوبل و همکاران، 2002). اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند نسبت به انتظارات و خواسته­های مشتریان بی­تفاوت باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندی­های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. سازماندهی نظام بانکی از مسائل مهم اقتصاد و بازرگانی کشور است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور، اصلاح نطام بانکی در جهت به حداقل رساندن هزینه، تعداد واسطه­ها و تأمین حمایت قضایی از حقوق مصرف­کنندگان شامل حق برخورداری از ارائه خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات، مطرح گردیده است. این مهم بدون توجه لازم و کافی به مشتری، قطعاً با شکست مواجه خواهد شد. لذا تمامی فعالیت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری، باید نشانگر خواست و انتظار مشتری باشد(لازارویس و همکاران، 2007). در این راستا نقش کارکنان به عنوان واسطه­هایی میان سازمان و مشتریان می­تواند حائز اهمیت جلوه­گر شود و تاثیر بسزایی بر رابطه مشتری و موسسه داشته باشد(ریچهلد و ساسر، 1999)

مشتری گرایی و همچنین تعهد کارکنان به اهداف سازمان مفهومی است که در این راستا می­تواند به کارکنان و سازمان در دستیابی به اهداف بسیار تسهیل کننده باشد. از طرفی امروزه در محیطی زندگی می­کنیم که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­رود. دیگر خدمات، بخش کوچکی از اقتصاد بشمار نمی­رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یکی از بخش­های مهم اقتصادی کشور است که در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­ای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفه­ای” است. اغلب محصولاتی که خریداری می­کنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. در واقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­های مبتنی بر خدمت تکیه دارند. از فعالیت­های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانک ملت می­باشد که به علت خصوصی بودن رقابت در این صنعت بیشتر  است و بانک ملت در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درک کنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته­های مشتری حرکت کنند که نهایتا به افزایش عملکرد کسب و کار منجر می­شود. لذا با توجه به مطالب فوق این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار از مسیر رابطه­گرایی و کیفیت خدمات تاثیر دارد؟

[1] Customer orientation

[2] Customer satisfaction

[3] Auh and Menguc

[4] Slater and Narver

[5] Deshpande et al

[6] Deshpande

[7] Shapiro, Benson P

[8] Narver and Slater

[9] Noble et al

[10] Customer Satisfaction

[11] Lazarevic & Et Al

[12] Richheld & Sasser

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال و , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.