دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

 

۳-کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده اثر مثبت ومعناداری بر رضایت مشتریان دارد.
۴-اعتماد برخط اثر مثبت ومعناداری بر رضایت دارد.
در مقاله ای که توسط آقایان مهدی اسکندری و رضا اکبریان (سال ۱۳۹۰ پژوهشنامه مالیات/ شماره یازدهم) مسلسل (۵۹، پاییز ۱۳۹۰) با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین» انجام گرفت این نتایج به دست آمدبا توجه به آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون سطح بین عوامل، مشخص شد که عامل ریسک احساس شده تأثیر معنی داری بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی ندارد. در نتیجه فرضیه H4رد میشود .همچنین مشخص شد عاملهای شرایط پشتیبانی کننده، انتظار تلاش، تأثیرات اجتماعی، انتظار کارایی و همچنین عوامل مباحث فنی- زیرساختی و مسائل قانونی(امضاء دیجیتال) به طور معنی داری پذیرش اظهارنامه الکترونیکی را تحت تاثیر قرار میدهند. در نتیجه فرضیه های ۱ H و۲ H و ۳ H و ۵ H 6وHو۷ H پذیرفته میشوند.البته اتنظار تلاش یا سهولت استفاده مهمترین عامل و مباحث فنی – زیرساختی و شرایط پشتیبانی کننده عوامل مهم بعدی در پذیرش اظهارنامه مالیاتی در ایران هستند
در مقاله ای که توسط آقایان منصور صمدی و محمد نظریان (پژوهشنامه مالیات/ شماره هفدهم (مسلسل۶۵)، بهار ۱۳۹۰) با عنوان « بررسی و سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران» انجام گرفت این نتایج به دست آمدتمامی۵ فرضیات تحقیق(۱٫ بین عملکرد کارکنان با رضایت مشتری رابطه مستقیم وجود دارد.۲ بین انتظارات مؤدیان مالیاتی با رضایت آنان رابطه مستقیم وجود دارد.۳٫ بین فرایند انجام کار با رضایت مشتری رابطه مستقیم وجود دارد.۴٫ بین قوانین و مقررات با رضایت مشتری رابطه مستقیم وجود دارد.۵٫ بین فرهنگ سازمانی با رضایت مشتری رابطه مستقیم وجود دارد.)رد شد
در مقالهای که توسط آقایان علی علیانی نژاد،محمد رضا ابوجعفری و سعید عرب طاهری (سال ۱۳۹۱ ، کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۱ , دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان گلستان) با عنوان « تاثیر مالیات الکترونیک بر در آمد مالیاتی دولت ( ایران )» انجام گرفت این نتایج به دست آمدیکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی نظام مالیاتی ، ابداع و بکارگیری روش های ساده تر و کم هزینه تر جهت دریافت مالیات از مؤدیان مالیاتی می باشد
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید چه روشی را به کار گیرد تا او را هر چه دقیقتر و آسان تر در دستیابی به پاسخهای احتمالی یاری نماید . نوع روش تحقیقی که انتخاب می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می شود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راهی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها و کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق و روش های آماری پرداخته شده است.
۳-۱ روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد.
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق(خاکی،۱۳۸۲).
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک
هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد.
الف- دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
۱- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین
پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی،