دیدگاه مبتنی بر منابع

 

کسب وفاداری مشتریان
توانایی شناسایی نیازهای پنهان بازار
ایجاد دانش
بازسازی دانش
ارتقاء دانش
هوشمندی رقابتی
فرهنگ سازمانی
ارتباط با مشتریان
مدیریت دانش
نمودار ۲-۲- مدل رقابتپذیری کوتا و همکاران (۱۹۸۹)
با توجه به این که در مدلهای مذکور از سرمایه انسانی در سازمانها سخنی به میان نیامده، هر دو مدل فوق، کمبودهایی داشته و با نظر اساتید راهنما و مشاور، مدل مهرگان و همکاران (۱۳۸۷) برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در ادامه دیدگاه های مرتبط با این مدل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۲-۱-۲- دیدگاه مبتنی بر منابع
این دیدگاه اساساً عملکرد سازمانی و موقعیت بازار را تابع ویژگیهای سازمانی میداند و رابطه بین مشخصه های سازمانی و نتایج عملکردی را بررسی مینماید. اصل پایهای دیدگاه مبتنی بر منابع این است که سازمانها متشکل از مجموعهای از منابع میباشند و این منابع، منبع رقابتپذیری سازمان بوده و ویژگیهای منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را مشخص میکند (ما، ۱۹۹۹).
هدف اصلی این رویکرد، تاکید بر مزیتهای رقابتی ناشی از قابلیت‌های منابع یک شرکت میباشد. منابع، تمام نهاده های مالی، تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی را در برمیگیرد. همچنین منابع، پایهای برای شایستگی فراهم میکنند. درواقع شایستگیهای یک سازمان یا صنعت از یک یا ترکیبی از منابع آن بوجود میآیند و خود پایهای برای مزیت رقابتی ایجاد میکنند. در دیدگاه مبتنی بر قابلیت‌ها، توسعه بلندمدت شایستگیهای یک بنگاه، نقطه شروع توسعه استراتژی را شکل میدهند (جاتنر و ورلی، ۱۹۹۴).
منابع سازمان شامل همه داراییها، قابلیت‌ها، فرایندهای سازمانی، مشخصهها و ویژگیهای سازمان، اطلاعات، دانش و . . . تحت کنترل سازمان میباشد که آن را قادر به تدوین و اجرای استراتژیهایی برای بهبود کارایی و اثربخشیاش میکند (رودریگز و میگوئل، ۲۰۰۲).
در نظریه RBV، تمایز مفهومی بین منابع و شایستگیها به صورت ضمنی وجود دارد. آمیت و اسشومیکر منابع را به عنوان گروهی از عوامل تحت کنترل یا تحت مالکیت و در دسترس سازمان میدانند که میتوان آنها را ار بیرون خریداری یا به سازمان انتقال داد. در حالیکه شایستگیها ظرفیت توسعه منابع را با بهره گرفتن از فرایندهای سازمانی جهت رسیدن به نتایج مطلوب میدانند (آمیت و شومیکر، ۱۹۹۳).
ورنرفلت، منابع را به به توده غیرمنظم تشبیه کرده و بر ضرورت ارائه نقشهای دقیق از فضای منابع با جزئیات بیشتر را مورد تاکید قرار میدهد (ورنرفلت، ۱۹۸۴).
منابع سازمان شامل همه داراییها، قابلیت‌ها، فرایندهای سازمانی، ویژگیهای سازمان، اطلاعات، دانش و . . . تحت کنترل سازمان میباشد که آن را قادر به تدوین و اجرای استراتژیهایی برای بهبود کارایی و اثربخشیاش میکند (آکرول، ۱۹۹۹).