دیدگاه یونان باستان، رعایت حقوق دیگران، از دیدگاه قرآن

 

در کتاب دینی مسلمانان قرآن (آیه ۵۸ سوره یونس، آیات ۴و۵ سوره روم ،آیه ۷۶ سوره قصص و روایاتی واژه هایی چون فرح و سرور بیشترین بار معنایی را برای تفهیم شادی به دوش می کشند.
از دیدگاه قرآن شادکامی به دو صورت حق و غیرحق است :(آیه ۷۵ سوره غافر) : این قهر و عذاب به شما کافران بدان سبب است که در دنیا از پی باطل بودید و دائم به نشاط سرگرم شدید.
شادی صحیح و حق، شادی است که ظاهر و باطل آن یکی باشد یعنی در ظاهر همان جلوه باطنی شادی تجلی کند و اندوهی در پی آن نباشد اما شادی کاذب و باطل شادی است که فقط ظاهر دارد ولی باطل آن غم اندوه است. به عبارتی دیگر در دل هر شادی کاذب اندوه صادقی است و هنگامیکه قیامت شود و باطل اشیاء آشکار شود صاحبان چندین شادیهایی اندوهگین می شوند زیرا اندوه باطنی آن ها بر ملا می گردد.(جوادی آملی، ۱۳۷۸).
در روایات اسلامی نیز به بحث شادکامی و راه های کسب آن اشاره بسیار شده است.
شادی در سایه اطاعت
علی(ع): شادی مؤمن به طاعت پروردگار می باشد وحزنش بر گناه و عصیان است.
 شادی در پرتو پرهیز از گناه
پیامبر اسلام(ص):بهترین بندگان خدا کسانی هستند که وقتی نیکی می کنند خوشحال می شوند و زمانی که بدی کردند ناراحت هستند و طلب استغفار می کنند.
 احیای ارزش ها
امام صادق(ع): شادی به سه خصلت است: وفاداری،رعایت حقوق دیگران و ایستادگی در گرفتاری ها و مشکلات.
 احیای حق یا از بین بردن باطل
حضرت علی: شادی باید به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد.(اکبری،۷۲)
۲-۳-۲ دیدگاه یونان باستان
یونانیان همواره سعی داشته اند شادی رااز وقایع تاریخی و اجتماعی دور نگه دارند آنها شادکامی را مستقل از ثروت سلامتی و فراز و نشیب های زندگی روزانه معنا می کردند و معتقد بودند شادی یک امر کلی است و نمی توان ان را به اجزاء مختلف تقسیم کرد. یونانیها شادی را یک عمل کاملا منطقی قلمدار می نمودند ومعتقد بودند عقل یک ویژگی ذاتی است و کاربرد آن شادی خالص و حقیقی را برابر فرد به ارمغان می اورد (اناس۳ ،۱۹۹۹).
ارسطو پیرامون شادی دو دیدگاه دارد که هر دو آنها تفکرات بشری امروزی را تحت تاثیر قرار داده است.
شکوفایی انسان: دراین دیدگاه شادکامی را به یافتن مولفه های آن تجزیه کرده است . طبق این دیدگاه یک سری مولفه هایی از قبیل سلامتی ثروت شهرت و …… در حوزه شادکامی قرار دارند. وی معتقد است وقتی انسان بیمار می شود سلامتی بسیار مهم به نظر می رسد و وقتی ورشکسته می شود ثروت برای او مهمترین عنصر شادی بخشی می باشد.
عقلانیت: در این دیدگاه ارسطو اندیشه متفکرانه و عقلانیت را برابر با شادی می داند و مدعی است که بیشترین و کاملترین استفاده از عقلانیت جنبه الهی زندگی را نشان می دهد. بر اساس این دیدگاه کسانی که توانایی عقلانی بیشتری دارند بهتر از عهده وظایفشان بر می آیند و این برای آنها شادی افرین است.(رورتی ،۱۹۸۰).

۲-۳-۳ دیدگاه شناختی