دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بین الملل عمومی، بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

 

4-کمایستانی، کرمعلی. مطالعه ای در اصول حقوق بین المللی (3) (اصل مسئولیت دولت ـ اصل عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز). مجله حقوقی دادگستری 5. 1371
5- ابراهیمی، محمد:اسلام و حقوق بین الملل عمومی. تهران، سمت، ج 2. 1377
6- دانشنامه‌ی سیاسی- داریوش آشوری-نشر مروارید- چاپ شانزدهم 1387- ص89
7- ثقفی عامری، ناصر: سازمان ملل متحد و مسیولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی. 1370
8- خسروی، علی اکبر: حقوفق بین الملل دفاع مشروع. چاپ اول. تهران. 1370
9- حقوق بین الملل ،ملکم شاو ،ترجمه محمد حسین وقار ،انتشارات اطلاعات چاپ سوم1389،
10- ملک محمدی نوری، حمیدرضا: مفاهیم تعلیق مخاصمات و حالت نه جنگ نه صلح در حقوق بین الملل، انتشارات وزارت امور خارجه. 1372
11-عمیدزنجاتی، عباسعلی :فقه سیاسی، ج٣، تهران مؤسسه اننشارات امیرکبیر،1376
12-ممتاز ، جمشید و صابری انصاری ،بهزاد :تاثیر رویه بهدی دولت ها بر اصل منه تهدید و توسل به زور ، فصلنامه راهبرد ، شماره شصت و سه ،سال بیست و یکم ، تابستان 1391
13- ایوانز، گراهام و جفری نونام : فرهنگ روابط بین¬الملل، ترجمه: حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی، تهران ،نشر میزان ،1381
راهنمای سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسیون، وزارت علوم و آموزش عالی، ١٣۵۴، صص ١١٩-113
14
برای مطالعه بیشتر نک:دکتربیگدلی آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری جلد اول صفحه 199 به بعد.1
15- قراچورلو، محمد تقی ،نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه اصل عدم توسل به زور و دفاع مشروع ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان، دانشکده حقوق 1391
16- ارفعی عالیه و همکاران: حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.1372
17- حیدری، حمید: توسل به زور در روابط بین المللی از دیدگاه حقوق بین¬الملل عمومی و فقه شیعه، تهران؛ انتشارات اطلاعات.1376
18- جمالی ، حمید رضا :مفهوم دفاع مشروع و اقدام امریکا در حمله به افغانستان ،تحولات منطقه ای ،صفحه 151
19- ضیایی بیگدلی ، محمد رضا :نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ،مجله حقوقی شماره ششم ،تابستان و پایز 1365
20-فلک ،دیتر : حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ،ترجمه ،دکتر سید قاسم زمانی و دکتر نادر ساعد ،انتشارات شهر دانش ،چاپ دوم ،تهران 1391

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.