دیوان عدالت اداری، استانداردها، موضوع ماده


 

تبصره 1: شهرداری منطقه موظف است پس از انقضای مهلت اعطایی اجرای تمهیدات لازم را بررسی و در صورت عدم اجرای تمهیدات مراتب را به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 2 اعلام نماید.
تبصره 2: سازمان مکلف است از کلیه امکانات حقوقی و اجرایی خود جهت اجرای تمهیدات استفاده نماید.
تبصره 3: قید عبارت «عدم رعایت تمهیدات و یا اجرای ناقص آن منتهی به صدور رای به تعطیل و یا انتقال حسب مورد خواهد شد» در متن نظریه تمهیدات الزامی است.
ماده پنج- در هر مورد که نظریه کارشناسی موضوع ماده 2 با ارائه توجیهات فنی و علمی لازم تعطیلی واحد مزاحم باشد و یا مواردیکه تمهیدات اجرا نگردیده و یا به طور ناقص اجرا شده منطقه نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دبیرخانه کمیسیون بند 20 مستقر در سازمان اعلام و ارسال می نماید.
ماده شش- دبیرخانه کمیسیون بند 20 موظف است پس از وصول پرونده و بررسی های لازم نسبت به ارائه گزارش توجیهی به کمیسیون اقدام نماید و در صورت نیاز.
موضوع جهت بررسی فنی بیشتر و یا رفع نقایص حسب مورد به کارشناسان ذیربط ارجاع و پس از تکمیل پرونده به تفکیک مناطق در کمیسیون مطرح گردد.
ماده هفت- پس از طرح موضوع کمیسیون موظف است نسبت به مورد تصمیم شایسته اتخاذ نموده و مراتب را اعلام نماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1: منظور از اجرای رای تعطیل اتخاذ تدابیری است اعم از پلمپ – تخریب – دیوار کشی که ذینفع امکان ادامه فعالیت شغل مزاحم را در محل نداشته باشد.
تبصره 2: پیگیری و انجام اقدامات قانونی مربوطه در جهت اجرای دقیق مفاد رای صادره با منطقه مربوطه می باشد.
تبصره 3: نظارت عالیه بر کیفیت اجرای آرا و ارزشیابی و ارائه گزارش تحلیلی و رتبه بندی شهرداری های مناطق با سازمان خواهد بود.
ماده هشت- سازمان موظف است در صورت عدم رعایت مفاد رای مبنی بر تعطیلی و ادامه فعالیت و یا فک پلمپ نسبت به طرح و تعقیب قانونی متخلف در مراجع قضایی اقدام نماید.
تبصره 1: تعقیب کیفری متخلف در مرجع قضایی ودرخواست همکاری ضابطین دادگستری در جهت اجرای رای جز در موارد قانونی از جمله ابلاغ دستور موقت دیوان عدالت اداری مانع اجرای رای توسط شهرداری منطقه نمی باشد.
ماده نه- پاسخ به کلیه استعلامهای مناطق در خصوص ایجاد و تأسیس مشاغلی که مزاحمت ایجاد می نمایند با سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بوده و در صورتیکه کارشناس یا کارشناسان سازمان با ذکر دلایل موجه ایجاد و تاسیس شغل جدید و مورد درخواست را مزاحم تشخیص دهد مناطق می بایست از صدور هرگونه مجوز صرفاً در جهت استقرار شغل مزاحم اکیداً خودداری نمایند.
تبصره 1: سازمان موظف است نسبت به تهیه لیست مشاغل مزاحم و رسته های مربوطه که ضرورت انتقال آنها محرز است و یا ایجاد و تاسیس آنها آلاینده و مزاحم می باشد اقدام و به مناطق جهت اجرا ابلاغ نماید.
تبصره 2: هرگاه اعلام نظر سازمان در ایجاد و تاسیس شغل منوط به رعایت تمهیدات و استانداردهای لازم باشد تعهدات لازم توسط سازمان اخذ و موارد صریحاً به منطقه اعلام تا هنگام صدور مجوز اعمال گردد.
تبصره 3: درج یک نسخه از آراء کمیسیون و نیز نظریه تمهیدات منطقه در پرونده شهرسازی ملک مربوطه جهت رعایت مفاد آرا الزامی است.
ماده ده- در صورتیکه رأی موضوع بند 20 ماده 55 صادره از کمیسیون انتخابی شورای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری نقض گردد مطابق نظر دیوان عمل خواهد شد.
ماده یازده- کلیه آراء کمیسیون بند 20 مبنی بر تعطیلی و تخریب و انتقال به خارج از شهر یا رعایت تمهیدات که قبل از این دستورالعمل صادر گردیده است کماکان به قوت خود باقی مانده و مناطق مکلفند نسبت به اجرای آن اقدام و پیگیری و نتیجه عملکرد را به سازمان اعلام نمایید. از کلیه آراء صادره نسخه ای جهت درج در پرونده شهرسازی منطقه ارسال می گردد.