رابطه مثبت و معنی دار، متغیرهای مورد بررسی، بحث درباره نتایج

 

i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است 30 استان کشور (منهای استان البرز).
در ابتدا جهت اجتناب از رگرسیون کاذب و اطمینان از ایستایی داده ها، خواص آماری داده ها به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به نتایج جدول () مشاهده گردید، تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.
پس از انجام آزمون های لیمر و هاسمن جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های متفاوت و مختص به هر استان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد که مخارج بهداشت و درمان رابطه مثبت و معنی داری و تورم رابطه منفی و معنی داری باتقاضای بیمه درمان مکمل دارد. درآمد سرانه رابطه معنی‌داری با متغیر وابسته ندارد. از اینرو با حذف متغیر زائد ، مدل سوم تحقیق تخمین زده شد و تاثیر گذاری متغیرهای مخارج بهداشت و درمان و نیز تورم بر میزان تقاضای بیمه درمان مکمل تائید گردید.
5-4- بحث درباره نتایج
اولین گام در تفسیر مدل برآورد شده، سازگاری علائم ضرائب مدل با انتظارات تئوریک است. با توجه به مبانی نظری و شواهد تجربی، تقاضا برای بیمه درمان مکمل با درآمد و مخارج بهداشتی رابطه مستقیم دارد. همانطور که مشاهده گردید، در تحقیق حاضر مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. لذا می توان گفت افراد ریسک گریز برای شانه خالی کردن از مخارج سنگین بیمه، سعی می کنند تقاضای خود را از بیمه درمان افزایش دهند.
همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. حال اگر بیمه را نوعی پس انداز در نظر بگیریم، با افزایش تورم، قدرت خرید افراد کاهش می ‌یابد. از آنجایی که پس از انداز نیز تابع مستقیمی از درآمد قابل تصرف است، لذا می توان گفت با افزایش تورم همه انواع پس انداز از جمله تقاضا برای بیمه کاهش خواهد یافت.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. لذا می توان گفت بیمه درمان جز کالاهای ضروری محسوب می شود. و همانطور که می دانیم کشش پذیری این نوع کالاها بسیارکم است.
رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. گام بعدی در تفسیر مدل، آزمون ضرایب است بر اساس آماره t بدست آمده، قدرمطلق آماره‌ها درآمد سرانه و مخارج بهداشتی بزرگتر از 2 است که نشان می‌دهد، متغیرهای مذکور و همچنین عرض از مبدأ مشترک در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است.
ضریب تعیین 99 درصد نیز بیان‌کننده قدرت توضیح‌دهندگی بالای مدل است و با وجو د مقدار 1324 برای آماره F، تائیدی بر معنی‌داری همزمان متغیرهای توضیحی و رگرسیون برآورده شده است. همچنین مقدار تابع آزمون دوربین واتسون برار با 1.81 است. لذا می توان گفت فرضیه عدم خودهمبستگی مثبت یا منفی بین جملات اخلال رد نمی‌شود، به عبارت دیگر بین جملات اخلال همبستگی پیاپی وجود ندارد.
در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.
5-5- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق
فرضیه اول: بین حق بیمه درمان و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده بیشتر 0.05 درصد (0.09) است، می توان گفت میان درآمد سرانه و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. لذا نمی توان فرضیه اول را پذیرفت.
فرضیه دوم: بین حق بیمه درمان و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده کمتر 0.05 درصد (0.00) است، می توان گفت میان مخارج بهداشت و درمان و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.لذا نمی توان فرضیه دوم را رد کرد.
فرضیه سوم: بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده کمتر 0.05 درصد (0.03) است، می توان گفت میان تورم و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. لذا نمی‌توان فرضیه سوم را رد کرد.
فرضیه چهارم: بیمه درمان، کالایی ضروری است.