راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی، صرفه جویی در هزینه، آمیخته بازاریابی

 

مرحله تشریفات بعد از گمرک: در این مرحله بعد از آن که کالا از گمرک ترخیص شد به موسسه حمل مورد نظر تحویل داده میشود، و مراحل دریافت پول توسط صادرکننده و ارائه اسناد به خریدار انجام میگیرد.تحویل کالا به موسسه حمل، ارائه اسناد حمل به بانک در مورد اعتبارات اسنادی و ارسال اسناد حمل به خریدار از مراحل تشریفات میباشد(صادقی و کربلایی اسماعیلی،۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۶ جایگاه راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی
تصمیمگیری در خصوص تدوین راهکار آمیخته بازاریابی، در چهارمین مرحله از مراحل پنجگانه تصمیمگیری برای فعالیت در بازارهای خارجی مطرح می شود. پس از گذر از مراحل تصمیم در مورد ورود به بازار خارجی، تصمیم در مورد انتخاب بازارهای بالقوه و تصمیم در مورد زمان و نحوه ورود، تضمین موفقیت شرکتهای وارد شده به بازار خارجی منوط به طراحی صحیح برنامه بازاریابی شرکت در خارج از کشور خواهد بود. مضمون این برنامه در سطح راهبردی شامل گزینش راهکار اصلی بازاریابی و در سطح ابزاری، حاوی طراحی آمیخته بازاریابی شامل: محصول، قیمت ،توزیع و ترویج می باشد. خروجی این برنامه میزان انطباق فعالیتهای بازاریابی بنگاه ها با شرایط بازارمحلی را بیان می-کند.(فوگلیو،۲۰۰۶)
۲-۲-۱-۷ ضرورت توجه به راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی
مطالعاتی که در آن نقش آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها مورد تایید قرار گرفته است، علاوه بر توجه دادن مدیران این بنگاه ها به اهمیت تخصیص منابع کافی برای طراحی مناسب راهکار آمیخته بازاریابی، رهآورد مهمی نیز برای مدیران سطوح عالی سیاستگذاری صادراتی به همراه دارد.تحلیل نحوه عرضه آمیخته بازاریابی سازمان های صادر کننده، به عنوان متغیری که مستقیما با عملکرد صادراتی بنگاه در ارتباط است نمیتواند در برنامه ریزی راهبردی که با هدف توسعه صادرات شکل می گیرد، نادیده انگاشته شود.
در حالی که هدف توسعه صادرات همواره با راهکارهای تشویقی و ترغیبی دنبال شده است به نظر میرسد توجه کمتری به مطالعه شناخت وضعیت فعلی تدوین آمیخته بازاریابی شرکتها و تحلیل نقاط قوت و ضعف انها شده است. آسیب شناسی این موضوع و درک دیدگاه هایی که منتج به شرایط فعلی تدوین آمیخته شدهاند میتواند راه را برای حل ریشهای مشکلات صادرات کشور و تخصیص صحیح منابع برای دستیابی به عملکرد صادراتی بالا فراهم نماید.
نگرش ها و راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی
انطباق یا یکسان سازی، اولین سوالی است که برای بنگاهی که به مرحله تصمیم گیری در مورد برنامه های بازاریابی در خارج از مرزها رسیده، مطرح می شود.استاندارد کردن آمیخته بازاریابی در همه بازارهای هدف و یا اتخاذ شیوه های متفاوت بازاریابی با شرایط هر بازار، دو گزینه مطرح پیش روی سازمانها هستند که انتخاب هریک ، سطح متفاوتی از مطلوبیت را برای هر سازمان به همراه میآورد.مزایا و معایبی بر هر یک از این دو انتخاب مترتب است (لئونیداز و همکاران،۲۰۰۱). از جمله از مزیتهایی که استانداردسازی را تشویق می کنند عبارت است از:
– رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و انتفاع از منحنی تجربه
-هماهنگی و کنترل اثر بخش
– مکان نقل و انتقال آسانتر منابع انسانی (نیاز به آموزش کمتر)
– کاهش احتمال آربیتراژ
– صرفه جویی در هزینه های R&D و بازاریابی
– سود بردن از پتانسیل همافزایی جایگاه یابی برند در ملت های مختلف و ایجاد توان رقابت جهانی
– شرایط و مزیتهایی نیز برای منطبق سازی وجود دارد که از آن جمله اند:
-تفاوت شرایط در بازارهای هدف
-محدودیتهای قانونی و دولتی برای ارائه یکسان آمیخته بازاریابی
– قدرت پاسخگوئی به نیازها و انتظارات متفاوت مشتریان کشورهای مختلف