رسانه های گروهی، مراکز آموزشی، آموزش فراگیر

 

شخص یادگیرنده بایتسی از نظر بدنی سلامتی کامل را از نظر ذهنی در حالات روانی مناسبی باشد همین طور محیط فیزیکی نقش مهمی در وضعیت اولیه یادگیری فرد خواهد داشت.
۳- قانون تکرار و تمرین
در سیستم آموزشی یکی از مهمترین روش ها در جذب اطلاعات در تکرار کردن موضوع و تمرین کردن آن به صورت عملی می باشد که این سیستم تکرار و تمرین می تواند در خود موسسه یا در منزل انجام گیرد.
هدف های آموزشی:
هدف های آموزشی در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای همان فراگیری و آموختن است که اقسام گوناگون و رشته های مختلفی دارد. به عبارت دیگر آموزش فراگیری معلومات و دانش ها یا شیوه عملکرد و یا تغییر رفتاری موجود است، و روش رفتاری همان کاربرد مع لومات بهدست آمده و مهارت های آموخته شده است. در تغییر دیگری آموزش را اینگونه تعریف نموده اند، سوق دادن دانشجو به سمت فراگیری و آموختن است. اما اکثر مربیان منظور را آموزش را همان تغییر دادن رفتار فرد می دانند که این تغییر را شامل اموری از قبیل دانش، مهارت ها، نگرش ها و عادات می دانند و این یادگیری را ناشی از عواملی چون والدین، دوستان، جامعه اعتفقادات مذهبی، مطبوعات، رسانه های گروهی و محیط آموزشی می دانند. آموزش واقعی آن است که توانایی فهمیدن را به دانشجو ببخشد و راهی باشد برای تحول همه جانبه او.
آموزش از دیدگاه افلاطون
افلاطون بر این عقیده است که هر جامعه ای خواهان ترقی و تعالی است و خواهان تغییراتی در تمام ابعاد و ایجاد تحول در جامعه خویش است.
لذا برای ساختن جامعه سالم و نو باید انسانی سالم و نو ساخت
به سلامت روانی دانش آموز لطمه می زند. در این مورد باید گفت که کاملا عکس این موضوع صادق است. بدون شک حفظ انضباط شدید و بسیار دقیق در کلاس به نفع کارآموزان است و برعکس تدریس از روی بی بندی و باری می تواند زیان بار باشد.
مسلماً سلامت روانی کار آموزان در سایه آموزشی منظم و کنترل دقیق کلاس تضمین می شود و ما آن را انضباط دموکراتیک می نمامیم.
بحث انضباط شخصی
بهترین نوع انضباط شخصی دانست. اگر مربی بتواند به کارآموزان بایموزد که خودشان مسئولیات یادگیری شان را بعهد بگیرند و این مسئولیت را به انجام برسانند. موفقیت بزرگی نصیبش شده است. طرفی که مربی می تواند به کارآموز کمک کند در کارهایش انضباط فردی داشته باشد بقرار زیر است:
به شاگردانتان کمک کنید تا یک سری اصول رفتاری را برای خود شان به وجود آورند. با انجام این کار آنها را می فهمند چه رفتاری قابل قبول است و چرا چنین رفتاری برای موفقیت گروه یا جامعه ضروری است، معلوم نباید این اصول را دیکته کند بلکه برای موفقیت در این کار باید با همکاری کارآموز و رضایت متقابل در خصوص تمام مسائل مربوطه به این اصول دست یابد.
به شاگردانتان کمک کنید تا ملاک های رفتاری خودشان را بهبود بخشند. این عمل باید در طی یک فرایند آهسته صورت گیرد. برای انجام این کار باید کارآموزان را از فواید و ملاک های سطح بالایی رفتاری و زیان مطلع کرد. در این روند شیوه هایی همچون مربوط به روشن کردن امور ارزشمند و جلسات بحث می توانند سودمند باشند.
از اجرای دقیق مقررات به عنوان ابزاری د رانجام این کار استفاده کنید گاهی مقررات اجباری به کارآموزان می آموزد چگونه منضبط باشند. با اجرای صحیح مقررات و وادار کردن کارآموزان به پیروی از این مقررات کم کم در آنان به صورت عادت در می آید. مرباین همچنین از طریق صحبت با شاگردان خود درباره مسائل رفتاری بگونه ای که دریابند چرا یک رفتار پذیرفتنی نبوده است و کاراموز برای جبران آن رفتار نادرست چه باید بکند و علاج آن چیست؟ به نتایج خوبی رسیده ند. در بعضی درس ها، بسیاری از مقررات را کارآموزان خود به اجرا در می آورند. ول یبهتر است که معلمان در این مورد از قدرت اجرایی و توان فکری دانش اموزان مطلع بانشد و اجرای مقررات را یا خود بر عهده بگیرند و یا با اگر با کمک کارآموزان این امر واگذار می شود با نظارت کامل انجام پذیرد.
انجام دهند و اینکه باید آن را انجام دهند آموزش دهید و آنها را راهنمایی کنید و معیارهایی را مشخص کنید که با کمک آنها بفهمند چه زمانی تکلیف ها را به خوبی مطلوب انجام دهند.
۵-می توانید از انگیزش، علایق و ایده آلها، هدف ها و طرز فکر کارآموزان در پیشبرد آموزش بهره بگیرید. برای بهبود کار از حس کنجکاوی، غرور، بازیگوشی، تمایل به موفقیت و علایق اجتماعی شان استفاده کنید.
۶-کوشش کنید مطالب متنوع و جدیدی را ارائه دهید. در بسیاری از کلاس ها همان مطالب کهنه را به شیوه ای همیشگی تکرار می کنند. یکنواختی و خستگی حاصل از آن باعث می شود کارآموزان کمتر به مطالعه علاقه نشان دهند.