رشد و توسعه اقتصادی، اصول و قواعد صادرات، در بازارهای جهانی

 

وجود زیرساخت های مناسب مانند سیستم های حمل ونقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد تجاری یک ضرورت محسوب می شود.
۲-۵-۱- انواع مناطق آزاد تجاری
بعداز پایان جنگ جهانی دوم، مناطق آزاد تجاری به سرعت در سراسر جهان گسترش یافتند.
این مناطق در مراحل مختلف توسعه هستند و از زمینه های سیاسی و اقتصادی متفاوتی برخوردارند. مناطق آزاد تجاری را می توان با انتخاب شاخص های مختلف به انواع متفاوت طبقه بندی کرد. در واقع، با توجه به ساختار آمایشی می توان آنها را به ناحیه ای و حکومتی تقسیم کرد. منطقه آزاد ناحیه ای، تسهیلات اداری و زیرساخت های کیفی متفاوت از سایر مناطق کشور را دارا است و با رویکردهای حکومتی نیز سازگار نیست. این نوع منطقه آزاد تجاری با توجه به ارتباط آن با اقتصاد داخلی و نظارت گمرکی، به دو گروه قابل تقسیم است: منطقه باز و تحت محاصره. نوع اخیر، به شدت تحت نظارت گمرکی است و ارتباط کمتری با اقتصاد داخلی دارد. در عوض نوع باز ارتباط بیشتری با اقتصاد داخلی دارد و نظارت گمرکی بر آن سخت گیرانه نیست. نوع حکومتی منطقه آزاد تجاری، از منافع شرکت های کشور میزان حمایت می کند. در حقیقت در این نوع منطقه، سیاست های دولت از نزدیک دنبال می شود. متناسب با خط مشی های صنعتی، منطقه آزاد حکومتی به سه نوع صادراتمحور، انبارگرا و فناوری برتر تقسیم می شود.
۲-۶- صادرات
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید.
۲-۶-۱- شرایط صادرات
۱٫ اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروه های خارجی است .
۲٫ دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .
۳٫ سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .
۴٫ چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .
۲-۶-۲-اصول و قواعد صادرات
یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است. بازار سه اصل دارد: هیچ چیز ثابت نیست. هیچ کس کامل نیست و هیچ چیز مطلق نیست. صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصت هایی بدست می آید برای شکار، در بازارهای جهانی فرصت ها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود.صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد.
۲-۷- واردات
واردات به معنی ورود کالا (یا خدمات) از یک کشور به قلمرو گمرکی یک کشور دیگر است که بابت آن ارز کشور مبدا، یا کشور مقصد یا کشور ثالث بین فروشنده و خریدار تبادل گردد. در بازرگانی خارجی پنج نوع واردات داریم که عبارتند از واردات قطعی، واردات موقت، کالای مرجوعی ، ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی
الف) واردات قطعی :
بر اساس شیوه پرداخت قیمت کالا، واردات دارای روش‌های متعدد و مختلفی می باشد که اهم آن عبارتند از :
۱- واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
۲- واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار