رشد و توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی، کلیّات تحقیق

 

شکل ‏۴۴٫ نمودار پیش بینی مصرف سالیانه نفت کوره با بهره گرفتن از الگوریتم علف های هرز ۶۹
شکل ‏۴۵٫ نمودار پیش بینی مصرف سالیانه بنزین موتور با بهره گرفتن از الگوریتم PSO 74
شکل ‏۴۶٫ نمودار پیش بینی مصرف سالیانه نفت سفید با بهره گرفتن از الگوریتم PSO 74
شکل ‏۴۷٫ نمودار پیش بینی مصرف سالیانه نفت گاز با بهره گرفتن از الگوریتم PSO 75
شکل ‏۴۸٫ نمودار پیش بینی مصرف سالیانه نفت گاز با بهره گرفتن از الگوریتم PSO 75
شکل ‏۴۹٫ ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف بنزین موتور ۷۷
شکل ‏۴۱۰٫ نمودار مصرف بنزین موتور و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 78
شکل ‏۴۱۱٫ ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت کوره ۷۹
شکل ‏۴۱۲٫ نمودار مصرف نفت کوره و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 81
شکل ‏۴۱۳٫ ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت سفید ۸۲
شکل ‏۴۱۴٫ نمودار مصرف نفت سفید و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 84
شکل ‏۴۱۵٫ ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت گاز ۸۵
شکل ‏۴۱۶٫ نمودار مصرف نفت گاز و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 87
فصل اول: کلیّات تحقیق
مقدمه
طی دهه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طوری که در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخشهای مختلف اقتصادی کشورها نیز نقش چشم گیری ایفا کند. “بهبودی و همکاران، ۱۳۸۸”
رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. پژوهشهای متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که سرعت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف کارآی انرژی بستگی دارد. “مزرعتی، ۱۳۷۸”
بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می شود، البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی اتفاق می افتد. در مراحل بعدی رشد، با پدیدار شدن اثرات سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهی ها و حساسیت های عمومی، مباحث رشد پایدار و مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینۀ آن کاهش می یابد. “بهبودی و همکاران ، ۱۳۸۸”