رفتار خرید مصرف کنندگان، رفتار خرید مصرف کننده، تحلیل واریانس یکطرفه

 

جدول ۴-۱ . آماره های پایایی………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۲ . فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۳ . فراوانی جنس……………………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول ۴-۴ . فراوانی سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۵ . جدول دو بعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………۷۳
جدول ۴-۶ . جدول دو بعدی سن وجنسیت………………………………………………………………………………۷۴
جدول ۴-۷ . آزمون همبستگی فرضیه اول………………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۴-۸ . آزمون آنووا فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
جدول ۴-۹ . جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و بسته بندی…………………………………………………۷۷
جدول ۴-۱۰ .جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی. ………………………………………………………۷۸
جدول ۴-۱۱ . جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………..۷۸
جدول۴-۱۲ . جدول همبستگی سن و بسته بندی……………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۱۳ . جدول آماره های جنس و بسته بندی……………………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۱۴ . جدول تی برای دو گروه مستقل…………………………………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۱۵ . جدول همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………………………۸۲
جدول ۴-۱۶ .جدول همبستگی فرضیه ۳-۱ ………………………………………………………………………………۸۳
جدول ۴-۱۷ .نتایج حاصل از ضریب همبستگی(فرضیه های اصلی) …………………………………………….۸۵
جدول ۴-۱۸٫ نتایج حاصل از آزمون ها (فرضیه های فرعی) ……………………………………………………….۸۵
چکیده
بسته بندی چهره ی کالاست زیرا مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می کند. بسته بندی به محصول شخصیت می دهد و ارتباط تولید کننده و مصرف کننده را برقرار می کنند. بسته بندی یکی از موثرترین ابزار بازاریابی در فروش است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی بهداشتی سینره می باشد و رفتار خرید مصرف کننندگان را در طی سه مرحله ی پیش از خرید،حین خرید و پس از خرید مورد ارزیابی قرار می دهد. مطالعه پیش روی از نظر هدف کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. در این مطالعه در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی تراکمی و میانگین و در سطح آمار استنباطی با توجه به نوع متغیرهای مورد بررسی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنووا با خط رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای بسته بندی و تعهد ارتباطی در فرضیه اول و هم چنین تمایل به ادامه خرید و تاکتیک های بسته بندی در فرضیه سوم ارتباط معناداری وجود دارد. و اینکه میان متغیرهای جنسیت و سن مصرف کنندگان و انتحاب بسته بندی ارتباطی وجود ندارد.
واژگان کلیدی: بسته بندی،بازاریابی، رفتار خرید مصرف کننده، تعهد ارتباطی، تاکتیک های بسته بندی
مقدمه