رفتار خرید مصرف کنندگان

بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه به سراغ علم آمار می رویم و حجم نمونه را با در نظر گرفتن میزان دقت و سطح اطمینان مورد نظر محاسبه می کنیم. برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می کنیم. با توجه به فرمول معرفی شده حجم نمونه موردنظر برای این پژوهش عدد می باشد. (سرمد، بازرگان ومجازی ،۱۳۹۰، ص.۱۸۷).
n : تعداد افراد نمونه آماری
α : سطح خطا و از آنجاییکه این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام می گیرد بنابراین α، ۵ درصد است.
z : مقداراحتمال نرمال استاندارد که بر اساس جدول احتمال های نرمال استاندارد استخراج می گردد که در این تحقیق برابر۱٫۹۶ تعیین گردیده است.
p : نسبت موفقیت است و معمول ترین روش های برآورد P عبارتند از:
استفاده از نسبت موفقیت در نمونه مقدماتی
حداکثر مقداری که P در تحقیقات مشابه داشته است .
برای به دست آوردن بزرگترین نمونه لازم است P=0.5 در نظر گرفته شود( علت این است که برای ماکزیموم کردن P(1-P) کافی است از این تابع نسبت به P مشتق گرفته و مشتق را مساوی صفر قرار می دهیم. در این صورت P=0.5 بدست می آید.)
پژوهشگر از روش سوم برای برآورد P استفاده نموده است استفاده از این شیوه سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. در عین حال این نمونه ممکن است بزرگتر از حد نیاز باشد و گرانتر از زمانی تمام شود که برآورد بهتری از P در دسترس قرار دارد. این شیوه را تنها زمانی به کار می برند که پژوهشگر قادر نیست به برآورد بهتری از P دسترسی پیدا کند(آذر و مومنی،۱۳۸۵،ص. ۷۲)
ε: دقت مورد نظر محقق که معمولاً بین ۰ تا ۱۰ درصد است هرچه کمتر و به صفر نزدیکتر باشد دقت تحقیق بالاتر است البته میزان ε با توجه به تحقیقات مشابه انجام گرفته مشخص می گردد. در این پژوهش محقق دقت مورد نظر را معادل ۴۶ هزارم درنظر گرفته است. چنانچه مقادیر فوق را در فرمول انتخاب حجم نمونه قرار دهیم تعداد نمونه در این پژوهش به شرح زیر بدست می آید :
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه تکمیل گردید.
روش گردآوری اطلاعات
در هر پژوهش برای انتخاب روش گردآوری اطلاعات می بایست عوامل متعددی را در نظر گرفت و سپس با توجه به این عوامل مناسبترین روش گردآوری اطلاعات را برگزید. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از: محدودیت زمانی، محدودیت مکانی، محدودیت مالی( هزینه)، وسعت و دامنه تحقیق از بعد نظری، محدودیتهای اجرایی تحقیق از حیث وجود پرسنل کافی برای توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، فقدان پیشینه تحقیقاتی هم سنخ و مشکلات اجرایی تحقیق. با توجه به عوامل فوق الذکر و با در نظر گرفتن شرایط موجود در این پژوهش تشخیص داده شد که بهترین روش گردآوری اطلاعات روش میدانی می باشد که بر همین اساس اطلاعات مورد نیاز گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۷٫۱ ابزار گردآوری اطلاعات
برای اجرای هر نوع مطالعه و تحقیق داده هایی جمع آوری می شود که با بهره گرفتن از آنها فرضیه ها مورد آزمایش قرار می گیرند. برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد. این ابزارها انواع گوناگونی دارند و داده ها را با روش های مشخصی از نظر کمی و کیفی توصیف می کنند، هر یک از این ابزارها برای نوع معین از این داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معین ارائه می دهد تا به گونه موثری مورد استفاده قرار گیرد.
ابزارهای تحقیقی مورد استفاده هر پژوهشگرعلاوه بر این که بایستی موضوع پژوهش سنخیت داشته باشد به عواملی از قبیل محدودیت زمانی ، مکانی ، مخارج محاسبه شده ، میزان امکانات ، تسهیلات لازم و …بستگی دارد.
یکی از طرق رایج جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسش نامه است، در این تحقیق به منظور بررسی “موضوع پایان نامه” در فرایند خرید و نهایتاٌ سنجش ایده های خریداران محصولاتی مانند کتاب ، سی دی و نرم افزار در موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نسبت به تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه انتخاب گردید و مربوط به آن قسمت از تحقیق است که به شکل میدانی انجام می شود و برای دستیابی به اطلاعات ثانویه نیز ضمن مطالعات کتابخانه ای با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و علمی در شبکه اینترنت جدیدترین اطلاعات گردآوری شده است و مبنای تهیه بخش تئوریک و ادبیات تحقیق قرار گرفته اند.
لذا این دو روش با مضمونی کاربردی به طور مکمل برای بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن به کار گرفته شد. همان گونه که اشاره شد, تکنیک اصلی گردآوری داده های پژوهش, از طریق تنظیم پرسشنامه است. در این تحقیق از مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده است و ارزش عددی ( امتیاز ) گزینه ها ی پرسشنامه به شرح جدول ۳-۲ می باشد .
جدول ‏۳۲: ارزش عددی گزینه های لیکرت