رفتار سازمانی، توقع و دسترسی، احترام به خود

 

اگر برای پذیرش مسئولیت بیشتر آمادگی نداشته باشند .
اگر وظایف پیچیده تر را دوست نداشته باشند .
اگر از کار جمعی و گروهی ناراحت باشند .
اگر بازآموزی را دوست نداشته باشند .
اگر طالب امنیت و استحکام در کار باشند .
اگر صلاحیت مقام نظارت کننده را پذیرفته و به این نحوه کار راضی باشند .
اگر نوع مهارت کارکنان با کار غنی شده مطابقت نداشته باشد .
اگر ترجیح دهند که از کار خود خلاص شوند . (مشبکی ، 1380)
2-2-3- نیاز
برای درک رفتار سازمانی باید یکسری نیاز هایی که باعث ایجاد انگیزه در افراد می شوند و اساسی نیز می باشند را شناسایی و مورد مطالعه قرار داد ، زیرا این ها به عنوان زمینه و اساس گرایش های افراد به کار و فعالیت در سازمان محسوب می گردند . نظریه پردازان محتوایی ، توجه و مطالعه در زمینه تعیین نیاز ها و چگونگی تقدم و تأخر آن ها را در همین راستا انجام داده اند . آن ها بیشتر به آن دسته از محرک ها و هدف هایی علاقه مندند که انسان تلاش می کند با به دست آوردن آن ها ارضاء شده و عملکرد خوبی داشته باشد .
انواع نیاز ها
برای طبقه بندی نیاز ها راه های مختلفی وجود دارد ، یک راه ساده تقسیم نیاز ها به شرح زیر است : نیاز های اولیه (زیستی) : این نیاز ها شامل غذا ، آب ، خواب و … می شود . این نیاز ها از فیزیولوژی اساسی حیات نشأت گرفته و برای حفظ و بقای موجودات زنده مهم می باشند ، و برای همه مردم جنبه همگانی دارند ، البته شدت و ضعف آن ها در افراد متفاوت است . به طور کلی نیاز های غریزی دارای سه ویژگی هستند :
الف – آموزش پذیر نیستند .
ب – عمومیت دارند .
ج – یکسان عمل می کنند .
نیاز های ثانویه : این نیاز ها بیانگر نیاز های روحی و فکری انسان ها هستند و به مرور که انسان ها رشد و نمو می کنند ، ایجاد می گردند . رقابت ، احترام به خود ، خودنمایی ، بخشندگی ، تبادل محبت و … نمونه های نیاز روحی یا نیاز های ثانوی هستند . (هرسی و بلانچارد ، 1373)
ارضای نیاز ها
براساس نظر آبراهام مازلو ، وقتی نیازی ارضاء می شود ، دیگر برای رفتار ، انگیزه به حساب نمی آید . نیاز های نیرومندی که ارضاء می گردند عنوان «ارضاء شده» می گیرند ، یعنی احتیاج مورد نظر آنقدر آرامش و شفا یافته است که اکنون احتیاج رقابت کننده دیگری تسلط بیشتری پیدا می کند . مثلاً اگر این نیاز نیرومند، تشنگی باشد ، نوشیدن آب نیروی این نیاز را می کاهد و نیاز های دیگری نیرو گرفته و اهمیت پیدا می کنند . (هرسی و بلانچارد ، 1373).
2-2-4- توقع و دسترسی