رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی

 

نکتهی مهم دیگر در رابطه با فرسودگی شغلی، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن است. فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران، مشکلات جسمی- روانی، تغییر شغل و سرانجام ترک خدمت می شود. ترک خدمت هزینه های زیادی برای سازمان به دنبال دارد. براساس اطلاعات موجود در اتحادیه اروپا همه ساله ۲۰ میلیون یورو به مخارج ناشی از استرس و فرسودگی شغلی اختصاص داده میشود. در ایالات متحده این هزینه به ۳۵۰ میلیون دلار در هر سال میرسد(امیری،اسدی و راغب،۱۳۹۰: ۴۰).
علاوه براین ،عامل مهمی که عملکرد شغلی و بهره وری سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد، فرسودگی شغلی میباشد. فرسودگی شغلی استعارهای است که عموماً برای توصیف حالت تحلیل ذهنی شاغلین به کار برده میشود . اکنون اعتقاد اکثر محققین بر آن است که شغل هر فرد چیزی بیش از کارها و فعالیتهای مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارائه گزارش و… است و باید وی با همکاران، مافوقها، ارباب رجوع و… تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامههای سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است. بدون شک مسئولیت اصلی مدیران منحصر به افزایش بهره وری و توجه به منابع مادی سازمان نیست و مدیریت اثربخش بدون در نظر گرفتن عوامل انسانی و توجه به نیازهای روانی کارکنان امکان پذیر نیست(امیری ،اسدی و دلبری راغب،۱۳۹۰: ۴۰). پس، فرسودگی شغلی موجود در میان کارکنان تأثیر نامطلوبی در سازمان، خانواده و زندگی اجتماعی و فردی برجای میگذارد. از جمله مهمترین آنها میتوان به غیبت از کار، تأخیر متوالی، شکایتهای مختلف روانتنی، کشمکش و تضاد در محیط کار، و ترک خدمت اشاره کرد. فرسودگی شغلی پیامدهایی مانند فقدان واقع بینی، کاهش انرژی برای انجام فعالیتها، از دست دادن فلسفه نهایی زندگی، فقدان همدردی و اختلالات روحی و جسمی در پی دارد. بنابراین با شناسایی عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی و کاهش این عوامل میتوان کارکنانی پویا ، با انگیزه و متعهدی در سطح سازمان داشت که وجود چنین نیرویی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میکند.
اگر چه پژوهشهای زیادی در زمینه فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی انجام شده است اما تأثیر این دو متغیر با هم در سازمان های اداری مانند استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و… و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی چندان مورد بررسی قرار نگرفته است . لذا این پژوهش با عنوان” بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ” در صدد آن است تا متغیرهای ذکر شده را در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مورد بررسی قرار دهد .
۱-۳) اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق