رفتار شهروندی سازمانی، قلمرو موضوعی تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق

 

بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
تسهیم دانش،تاثیر بین عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی میانجی گری میکند.
۱-۷ قلمرو تحقیق:
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق:
این پژوهش در حوزه بازاریابی و رفتار سازمانی تحت عنوان ((رابطه رفتار شهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بانک‌های دولتی محلات)) انجام گرفته است.
۱-۷-۲ قلمرو مکانی تحقیق:
تحقیق حاضر در بانک‌های دولتی محلات انجام گرفته است.
۱-۷-۳ قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق از تیر ماه ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳ ادامه داشته است.
۱-۸- تعاریف متغیر
تسهیم دانش: تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است (لا و وان گاری ۲۰۰۸).
رفتار شهروندی سازمانی: (هدسون ۲۰۰۲) اورگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله‌ی سیستم‌های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌شد.
کیفیت خدمات سازمانی: کیفیت خدمات اغلب به عنوان مقایسه انتظارات خدمات با برداشت عملکرد واقعی مفهومسازی شده است(زیتمال و بیتنر، ۲۰۰۳).
تعاریف عملیاتی پژوهش
تعاریف عملیاتی پژوهش
رفتار شهروندی
” مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نبود اما با این وجود توسط آنان انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند”. به عنوان مثال، یک کارگر، ممکن است نیازی به اضافهکاری و ماندن در محل کار تا دیروقت نداشته باشد، امابا وجود این، برای امور جاری و تسهیل جریان کاری تا دیروقت نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امورجاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعات کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک میکند. در این پژوهش برای سنجش متغیر رفتار شهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان استفاده شده است.
تسهیم دانش
کلیه فعالیتهای مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا سازمان دیگر، فرایند
انتشار یا تسهیم دانش نامیده میشود )لی۲۰۰۱ (بدین صورت تشریح شده که وقتی که میگوییم فردی دانش