روایی و پایایی ابزار، روش آلفای کرونباخ، روایی و پایایی

 

سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد و از تعدادی از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام ۳ آزمون می باشد.در صورتی که پاسخ دهنده پاسخ صحیح داده باشد نمره کامل دریافت می کند به عنوان مثال سوال صحت بدهی های احتمالی شامل شش آزمون است اگر پاسخ دهنده هر شش آزمون را علامت زده باشد نمره کامل (یعنی ۶ ) و در غیر این صورت نمره کمتری دریافت می کند و در صورتی که آزمون اضافی را علاوه بر آزمون های مختص به هر سوال انجام داده باشد ۵/. نمره از وی کسر خواهد شد. در صورتی که آزمون کمتری را انجام داده باشد نمره کامل را دریافت نمی کند.
۳-۶-۲- نحوه توزیع پرسشنامه
پس از این که پرسشنامه موردنظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردید. در این پژوهش پرسشنامه ها از طریق مراجعات حضوری، دورنگار (فکس)و ایمیل توزیع و جمع آوری گردیده است و با توجه به مشکلات ذاتی و محدودیت های حاکم در این نوع تحقیقات، پی گیری های بسیاری انجام شده تا بالاخره پرسشنامه های گردآوری شده به حد کافی رسید.
۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق
در بحث روایی این موضوع مطرح است که آیا سوال های مطرح شده در پرسشنامه می تواند تحقیق را به اهداف تعیین شده در پژوهش برساند؟ و آیا پرسشنامه به شکل صحیحی تنظیم شده است که بتواند به جواب مشخصی رسیده و نیازهای سوال های پژوهش را تامین کند؟ به همین دلیل، پرسشنامه در اختیار تعدادی از صاحب نظران حسابرسی که در نمونه آماری مشارکت نداشته اندگذاشته شده و از نظرات اصلاحی آنان در مورد برخی سوال ها و عبارت ها استفاده شده است. و در نهایت روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه پس از بارها انجام اصلاحات لازم، از طریق تایید استاد راهنما و مشاور حاصل گردیده است.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی، ۱۳۸۶).
جدول ۳- ۱ سوالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد
متغیر
۷۶۶/۰
۲۰
ویژگی ماکیاولیسم
۷۹۵/۰
۱۴
رفاه فردی
۸۴۰/۰
۳۴
کل پرسشنامه
جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به کل پرسشنامه و متغیرهای پرسشنامه را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از ۷/. است .لذا پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
۳-۸-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها
الف: متغیرمستقل