روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، تعاریف مفهومی و عملیاتی، روایی و پایایی ابزار

 

۲-۶-۳- به نظر می رسد بین میزان درآمد خانواده و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
۲-۶-۴- به نظر می رسد بین سبک زندگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
۲-۶-۵- به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
۲-۶- ۶- به نظر می رسد بین سرمایه فرهنگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
۲-۶-۷- به نظر می رسد بین سرمایه اقتصادی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
۲-۶-۸- به نظر می رسد بین دینداری و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان شهر اهواز رابطه وجود دارد.
۲- ۷- جمع بندی فصل
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر، رابطه ی بین متغیرها با مبانی نظری گسترده مورد بحث قرار گرفته که هر کدام به طر مجزا موضوع تحقیقات بسیار گسترده ای بودند. بنابراین در ابتدا باید مبانی نظری هریک به طو جداگانه می آمد تا معلوم شود مقصود اصلی ما از هریک از این متغیرها چه بوده است و از کدام نظریه پرداز و یا استناد به کدام تحقیقات پیشین انجام گرفته، بوده است. لذا به این منظور در بخش اول و دوم فصل دیدگاه های نظریه پردازان مختلف آورده شد. در بخش سوم پیشینه های داخلی و خارجی همسو با موضوع تحقیق حاضر، آورده شد. آن چه کاملا مشهود است، ضعف پیشینه در داخل و خارج از ایران است، که به نظر می رسد در این زمینه ، تنها به یک عامل توجه شده و مجموعه عوامل کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در داخل ایران، نیز اکثر تحقیقات در ارتباط به دانش آموزان و یا منزلت اجتماعی معلمان می باشند. اما محدودیت و چالش اصلی پژوهش در بخش جارچوب نظری منتخب بود. در بین تمامی تحقیقاتی که در زمینه قشربندی اجتماعی انجام شده است ، ضعف چارچوب نظری وجود داشت. بنابراین با انتخاب نظریه های مختلفی همچون نظریه های وبر ، بوردیو ، گیدنز ، مارکس چارچوب نظری پژوهش تعیین گردید. به نظر می رسد که یکی از نقاط عطف پژوهش حاظر همین چارچوب نظری تلفیقی است که کمتر در تحقیقات پیشین مورد توجه و مداقه قرار گرفته است. نظریه هایی که هریک از گوشه ای از تبیین تئوریک قشربندی اجتماعی را به دوش می کشند. در نهایت فصل دوم، با بیان فرضیه ها و ارائه مدل مفهومی تحقیق پایان می پذیرد.
۳- ۱- مقدمه
این فصل از تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم می شود؛ در بخش اول به معرفی« روش تحقیق» و ویژگی های آن، معرفی ابزار گردآوری اطلاعات»، « شیوه جمع آوری اطلاعات» ، « واحد تحلیل » ، « جمعیت آماری» ،» شیوه ی نمونه گیری» و « تعیین حجم نمونه»، « تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری» همراه با « نحوه پردازش اطلاعات » پرداخته می شود و در بخش دوم ، « تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق » ارائه خواهد گردید.
۳- ۲- روش تحقیق
اساسی ترین عامل اعتبار علمی پس از موضوع علم روش بررسی است(ازکیا و دربان آستانه ،۱۳۸۲ : ۳۵). روش، شیوه ی پیش رفتن به سوی یک هدف است(کیوی و کامپنهود،۱۳۸۹ : ۱۱). انتخاب روش بستگی به هدف ها، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. در علوم اجتماعی، اکثر روش های تحقیق گرایش به کمی کردن یافته های تحقیق دارند که از آن جمله می توان به تحقیقات آزمایشی، پیمایشی و بسیاری از تحقیقات اسنادی اشاره کرد (ازکیا و دربان آستانه ،۱۳۸۲ : ۲۹۶ ). تحقیق پیمایشی عام ترین نوع تحقیق اجتماعی است. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش های مشخص (که برای همه ی افراد یکسان است) پاسخ دهند (بیکر،۱۳۸۵ :۱۷۹ ). در واقع، هدف تحقیق پیمایشی ان است تا با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علی (مثلا تاثیر طبقه بر رای دهی) نائل آید(دواس،۱۳۸۶ :۱۵ ). روش پژوهش حاضر کمی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.
۳- ۳- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است مطالعات و بررسی های لازم درباره ی مبانی نظری تحقیق، ادبیات موضوعی تحقیق، سوابق مساله و موضوع تحقیق با بهره گرفتن از روش های کتابخانه ای و مطالعه ای منابع، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع و پایگاه های اینترنتی استفاده شده است. همچنین، از آنجا که، پرسشنامه رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است( دواس،۱۳۸۶ :۱۴ )، در پژوهش حاضر، برای سنجش متغیرها، جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم و برسی فرضیه ها از پرسشنامه کتبی استفاده شده و گویه های آن براساس پایه های نظری و تعاریف مفهومی تدوین یافته است، زیرا این روش با وضعیت و شرایط جامعه آماری تحقیق مناسب تشخیص داده شده و ضمن داشتن دقت بالا، امکان بررسی تمام متغیرهای مورد نظر را فراهم می نمود. در واقع این روش به ما اجازه می دهد تا درباره جمعیت آماری، اطلاعات یکنواختی به دست آوریم و امکان مقایسه و مشاهده درست متغیرها را داشته باشیم.در طرح پرسشنامه ،بعضی از متغیرها هم چون سن و جنس و … وجود دارند که با طرح یک سوال قابل دستیابی بوده است ولی ماهیت بیشتر متغیرها طوری است که با یک گویه قابل سنجش نمی باشند، به عبارت دیگر متغیرهای ترکیبی هستند. بنابراین برای دقت بیشتر، از چنین گویه هایی برای سنجش یک متغیر استفاده شده است. تنظیم پرسشنامه به گونه ای است که با پرسش نامه درباره مشخصات فردی شروع، ولی با شاخص های هر متغیر ادامه پیدا کرده و سعی شده است به منظور استخراج بهتر نتایج، بیشتر از سوالات با طیف
لیکرت استفاده شود.
۳- ۴- واحد تحلیل
واح
د تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛واحدی است که خصوصیات آن را توصیف می کنیم(دواس،۱۳۸۶ :۴۱). عموما در اکثر تحقیقات موردهای تحقیق از افراد تشکیل می شوند. با این حال موردهای تحقیق منحصر به افراد نبوده گروه ها، برنامه ها،سازمان ها، اجتماعات بزرگ (ملت ها، کشورها)، مصنوعات نیز مورد تحقیق قرار می گیرند. این موردهای تحقیق واحدهای تحلیل اند. مجموعه ای ا ز چیزها که مورد مطالعه قرار می گیرند (بیکر،۱۳۸۵ :۵۸ -۵۷ ). در علوم اجتماعی، موردهای تحقیق معمولا افراد جامعه هستند اما مورد تحقیق منحصر به افراد نیست (ازا کیا و دربان آستانه ،۱۳۸۲ :۱۳۴ ).
از آنجا که واحد تحلیل در هر مطالعه ای با توجه به موضع تحقیق و سوالاتی که در این ارتباط مطرح می شوند، مشخص کمی گردد، واحد تحلیل در پژوهش حاضر فرد (شهروندان) می باشد.
۳- ۵- جمعیت آماری
یک جامعه آمای عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت های) متغیرهای واحدهای آن به مطالعه بیپردازد، سرمد و بازرگان و حجازی،۱۳۸۷ :۱۷۷). جامعه آماری همان جامعه ی اصلی است که از آن نمونه ای پایا یا معرف به دست آمده باشد(ساروخانی،۱۳۸۷ :۱۵۷). درواقع تمام اعضای گروه جمعیت خوانده می شود(دواس ،۱۳۸۶ :۶۷).
جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان ۱۵ سال و بالاتر منطقه شهری اهواز تشکیل می دهند. مطابق داده های مرکز آمار ایران جمعیت شهر اهواز در سال ۱۳۸۹تعداد۱۰۵۹۴۶۱ نفر است.
۳- ۶- شیوه نمونه گیری
نمونه مجموعهی منتخبی از عناصر (یا واحدها) است که ازکل عناصر جامعه آماری برگرفته شده است(بیکر،۱۳۸۵ :۱۴۹). به عبارت دیگر،نمونه عبارت از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک دوره یا جامعه آماری بزرگتر انتخاب می شود،به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت،گروه یا جامعه ی بزرگتر باشد.(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۵ :۱۶۳ ). نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود. در پیمایش ، نمونه گیری روش هایی است برای انتخاب پاسخگویان دلیل نمونه گیری بسط معرف بودن موردهای تحقیق است (بیکر،۱۳۸۵ : ۱۳۹).