روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها، ابزار گرد آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار

 

۲- ۲- ۷- ۱) فرهنگ رشته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲- ۲- ۷- ۲) فرهنگ نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲- ۲- ۷- ۳) فرهنگ نظام ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲- ۲- ۸) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲- ۳) بخش سوم – پیشینه تحقیق
۲- ۳- ۱) مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲- ۳- ۲) مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳- ۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳- ۲) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳- ۳) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳- ۴) نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳- ۵) ابزار جمع آوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۳- ۵ – ۱) پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۳- ۶) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۳- ۶ – ۱) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۳- ۶ – ۱- ۱) روایی صوری و محتوایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۳- ۶ – ۱- ۲) روایی سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۳- ۶ – ۲) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲