روایی و پایایی پرسشنامه

 

توسعه و تقویت گردشگری
۲۴٫ برای توسعه و تقویت گردشگری این مکان به نیازهای گردشگران توجه شده است.
۲۵٫ خدمات ارائه شده به گردشگران مناسب بوده است.
۲۶٫ امکانات و تسهیلات این مکان مطابق با نیازهای گردشگران است.
۲۷ خدمات و تسهیلات ارائه شده در این مکان باعث رضایت گردشگران شده است.
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۶-۲-۲ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی، ۱۳۷۸: ۲۲۸). جهت تعیین اعتبار و روایی پرسش نامه در این پژوهش از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود . اعتبار محتوای یک ابزاراندازه گیری به سئوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد . اگر سئوالها معرف ویژگی هایی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته است ، می توان نتیجه گرفت که آزمون دارای اعتبار محتوا است۰
برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال‌های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. از آنجا که این پرسشنامه محقق ساخته است و از روش تبیین ابعاد مدل در قالب مولفه ها و طرح شاخص یا سوال برای هریک از مولفه ها ساخته شده، نیاز بود روایی پرسشنامه از نظر نگارشی و محتوا بررسی گردد.در این تحقیق به منظور برخورداری از روایی ابزار، از مطالعه مبانی نظری، تحقیقات انجام شده و کتب تخصصی در زمینه تحقیقات پژوهشی و نیز نظرات استاد راهنما و سایر اساتید، تا حد امکان استفاده شد. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
۳-۶-۲-۳ تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری ، پایایی است. پایایی به این مفهوم است که ابزاراندازه گیری درشرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران ، ۱۳۷۶) .
پایایی را به عنوان میزان عاری بودن سنجش از خطاهای متغیر تعریف می کنند و زمانی منعکس می شود که سنجه ها یک نوع ویژگی ثابت در اشیاء یکسان تغییر محدود نشان می دهند (اس.تال و هاوکینز ، ۱۳۸۸) .پایایی از طریق مقایسه داخلی توسط همبستگی درونی میان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد می شود. تمامی سوالات روی شاخص باید طوری طراحی شوند که دقیقا یک چیز را اندازه بگیرند (خاکی، ۱۳۷۸). در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای‌کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفا می تواند گستره ای از صفر تا یک داشته باشد. یک مقدار ۰٫۶ یا کمتر معمولا نارضایت بخش تلقی می شود (اس.تال و هاوکینز، ۱۳۸۸ :۴۰۲).برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سئوالات عدد ۵/۹۰ درصد بدست آمد. این عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند. نتایج به صورت زیر نشان داده می شود :
۳-۴) جدول درصد آلفای متغیرها
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ