روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، رفتار خرید مصرف کنندگان، مروری بر مطالعات داخلی


 

صحت و همکاران در سال 1391 در پژوهشی تحت عنوان تاثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین که در سطح شهر تهران انجام شده است، نشان دادند که ارزش نام و نشان تجاری یک شاخص کلیدی تعیین وضعیت سلامت نام و نشان تجاری شناخته شده است و بازبینی مداوم آن امری مهم در مدیریت موثر نام و نشان تجاری است و یکی از جنبه‎های بررسی نام و نشان تجاری، بررسی آن از دیدگاه مشتریان است. آنها در این تحقیق که یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است و هدف آن تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصویر شرکت، شدت توزیع، میزان تبلیغات و ترفیع فروش) از نگاه مشتریان بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین است به اولویت بندی اهمیت هریک از این عناصر با توجه به میزان اثر گذاری آنان پرداختند و نشان دادند که توزیع، ترفیع شرکت و قیمت به ترتیب ذکر شده بیشترین میزان اثر گذاری را نسبت به سایر عناصر در ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین دارد.
برقی و همکاران در سال 1391 در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی و رتبه بندی مولفههای موثر در بازاریابی توریسم روستایی با آمیخته بازاریابی (p7) به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب توریسم روستایی در شهرستان های آمل و بابل، بابلسر و ساری با آمیخته بازاریابی پرداختند. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه (p7) مکان، برنامه ریزی و مدیریت، شواهد و امکانات فیزیکی، تبلیغات، مردم و کارکنان، قیمت و محصول می باشد. که نتایج حاکی از اهمیت بالای مولفه های تبلیغات، مردم و محصول از نظر آزمودنی ها در تاثیرگذاری بر توسعه توریسم روستایی در شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر و ساری می باشد.
2-4) پیشنهی خارجی
همانطورکه در فصل اول ذکر شد تاکنون پژوهشی در مورد آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی نبوده است در نتیجه به پیشینهی تحقیقات خارجی که تا حدی به این پژوهش مرتبط میباشند، اشاره میشود.
فلکس و ویسکی در سال 2000 در پژوهشی با عنوان ” گرایشهای فعلی در سرویس مواد غذایی و چگونه آنها بر آمیخته بازاریابی رستورانهای آمریکایی تاثیر میگذارند.آنها در تحقیق خود که بدنبال ارائه آمیخته بازاریابی مناسب در رستورانهای آمریکا بودند به این نتیجه دست یافتند که تقاضای فزایندهای از سوی مشتریان برای تنوع بخشی به وعده های غذایی وجود دارد و این عامل را به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی در رستورانهای آمریکا ذکر کردند به نظر آنان برآورده ساختن حس تنوع طلبی مشتریان جهت موفقیت در بازار از ضروریات می باشد.
در تحقیق انجام شده توسط اسپیس و سیلایو در سال 2004 با عنوان”بسته بندی و قصد خرید : بررسی تأثیر سطح درگیری و فشار زمانی”،که در تایلند انجام شده است، بسته بندی محصول را یکی از عوامل مهم در فروش محصولات با درگیری زیاد معرفی میکنند در تحقیق انجام شده توسط آنان بسته بندی محصولات غذایی و داروهای پوستی )محصولات با درگیری زیاد( در ارائه اطلاعات به مشتریان و قصد خرید آنان مؤثر بوده است .
کلو و همکاران در سال 2006 در تحقیقی با عنوان”ارتباط بین عناصر بصری تبلیغ با انتظارات از کیفیت خدمات و اعتبار منبع”،که در امریکا انجام شده است، تاثیر تبلیغات مناسب برای محصول را بر قصد خرید مشتریان تأیید نمودند . نتایج تحقیق نشان داد عناصر بصری مناسب در یک تبلیغ در ارزیابی کیفیت محصول توسط مشتریان تأثیر بسزایی دارد.
2-5) خلاصهی فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق پیرامون آمیخته بازاریابی p4 و دیگر مدل های آمیخته بازاریابی بیان شده است و در ادامه به تشریح و توصیف فناوری نانو و کاربردها و چالشهای آن پرداخته شده است.سپس مروری بر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده ی مرتبط با موضوع تحقیق شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود.تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرآیند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمعآوری ،داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهد، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود که فرضیهها آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد .(خاکی، 1390)
مهمترین بخش هر تحقیق را کار علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهد و از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است . استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است و بکارگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را بدست آورده و تصمیم گیری نمایند (آذر و مومنی، 1384).
در این فصل از تحقیق روشهای مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روشهای نمونهگیری و حجم نمونه همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم. در این تحقیق، علاوه بر جستجو و بررسی در منابع اینترنتی و کتابخانهای و جستجو درکتب، نشریات و مجلات، جهت گردآوری اطلاعات با توجه به هدف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه (که بر اساس مدل مورد استفاده در این پژ
وهش طراحی شده)تشخیص داده شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه تحلیل شده است.
3-2) چگونگی تدوین فرضیه ها
فرضیه در واقع، بیان حدس و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است، که به صورت گزاره هایی قابل آزمون ارائه می شود. پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها، معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان می شوند و طبعاٌ به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد، فرضیه را می توان در حکم پاسخ محقق به سئوال مربوط به مسائل علمی تلقی کرد. (خاکی، 1390)
در این تحقیق ابتدا عقیدهی پژوهشگر بر مبنای تئوریهای موجود، بصورت فرضیاتی طرح شده است و در مراحل بعدی این فرضیات را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده شده ، تا درستی یا نادرستی آنها معلوم گردد.
مدل مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر می باشد:
شکل3-1 ) مدل رفتار خریدار و محرکهای بازاریابی (کاتلر،1996)
این مدل توسط کاتلر (1996) بیان شده است، دراین مدل کاتلر محرکهای بازاریابی را کالا،قیمت فروش، مکان عرضه کالا و تبلیغات پیشبردی میداند و ذکر میکند که همهی خریدارن تحث تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابیاند و تصمیمگیری آنها وابسته به محصول و ویژگیهای آن ، شیوههای قیمت گذاری و روش های پرداخت ، امکانات و تسهیلات توزیع و روشهای ترغیبی و ترفیعی شرکتهاست.