روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، رفتار خرید مصرف کنندگان، مروری بر مطالعات داخلی

 

برقی و همکاران در سال ۱۳۹۱ در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی و رتبه بندی مولفه های موثر در بازاریابی توریسم روستایی با آمیخته بازاریابی (p7) به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب توریسم روستایی در شهرستان های آمل و بابل، بابلسر و ساری با آمیخته بازاریابی پرداختند. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه (p7) مکان، برنامه ریزی و مدیریت، شواهد و امکانات فیزیکی، تبلیغات، مردم و کارکنان، قیمت و محصول می باشد. که نتایج حاکی از اهمیت بالای مولفه های تبلیغات، مردم و محصول از نظر آزمودنی ها در تاثیرگذاری بر توسعه توریسم روستایی در شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر و ساری می باشد.
۲-۴) پیشنهی خارجی
همانطورکه در فصل اول ذکر شد تاکنون پژوهشی در مورد آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی نبوده است در نتیجه به پیشینهی تحقیقات خارجی که تا حدی به این پژوهش مرتبط میباشند، اشاره میشود.
فلکس و ویسکی در سال ۲۰۰۰ در پژوهشی با عنوان ” گرایشهای فعلی در سرویس مواد غذایی و چگونه آنها بر آمیخته بازاریابی رستورانهای آمریکایی تاثیر میگذارند.آنها در تحقیق خود که بدنبال ارائه آمیخته بازاریابی مناسب در رستورانهای آمریکا بودند به این نتیجه دست یافتند که تقاضای فزایندهای از سوی مشتریان برای تنوع بخشی به وعده های غذایی وجود دارد و این عامل را به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی در رستورانهای آمریکا ذکر کردند به نظر آنان برآورده ساختن حس تنوع طلبی مشتریان جهت موفقیت در بازار از ضروریات می باشد.
در تحقیق انجام شده توسط اسپیس و سیلایو در سال ۲۰۰۴ با عنوان”بسته بندی و قصد خرید : بررسی تأثیر سطح درگیری و فشار زمانی”،که در تایلند انجام شده است، بسته بندی محصول را یکی از عوامل مهم در فروش محصولات با درگیری زیاد معرفی میکنند در تحقیق انجام شده توسط آنان بسته بندی محصولات غذایی و داروهای پوستی )محصولات با درگیری زیاد( در ارائه اطلاعات به مشتریان و قصد خرید آنان مؤثر بوده است .
کلو و همکاران در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان”ارتباط بین عناصر بصری تبلیغ با انتظارات از کیفیت خدمات و اعتبار منبع”،که در امریکا انجام شده است، تاثیر تبلیغات مناسب برای محصول را بر قصد خرید مشتریان تأیید نمودند . نتایج تحقیق نشان داد عناصر بصری مناسب در یک تبلیغ در ارزیابی کیفیت محصول توسط مشتریان تأثیر بسزایی دارد.
۲-۵) خلاصهی فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق پیرامون آمیخته بازاریابی p4 و دیگر مدل های آمیخته بازاریابی بیان شده است و در ادامه به تشریح و توصیف فناوری نانو و کاربردها و چالشهای آن پرداخته شده است.سپس مروری بر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده ی مرتبط با موضوع تحقیق شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود.تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمعآوری ،داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهد، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود که فرضیه ها آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد .(خاکی، ۱۳۹۰)
مهمترین بخش هر تحقیق را کار علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهد و از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است . استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است و بکارگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را بدست آورده و تصمیم گیری نمایند (آذر و مومنی، ۱۳۸۴).
در این فصل از تحقیق روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونهگیری و حجم نمونه همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم. در این تحقیق، علاوه بر جستجو و بررسی در منابع اینترنتی و کتابخانهای و جستجو درکتب، نشریات و مجلات، جهت گردآوری اطلاعات با توجه به هدف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه (که بر اساس مدل مورد استفاده در این پژوهش طراحی شده)تشخیص داده شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه تحلیل شده است.
۳-۲) چگونگی تدوین فرضیه ها
فرضیه در واقع، بیان حدس و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است، که به صورت گزاره هایی قابل آزمون ارائه می شود. پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها، معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان می شوند و طبعاٌ به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد، فرضیه را می توان در حکم پاسخ محقق به سئوال مربوط به مسائل علمی تلقی کرد. (خاکی، ۱۳۹۰)
در این تحقیق ابتدا عقیدهی پژوهشگر بر مبنای تئوریهای موجود، بصورت فرضیاتی طرح شده است و در مراحل بعدی این فرضیات را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده شده ، تا درستی یا نادرستی آنها معلوم گردد.