روشهای متداول صادرات، صادرات غیرمستقیم، شرکتهای تعاونی

 

۲-۲-۱-۱ صادر کننده کیست؟
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادر کننده اطلاق میشود(زینالزاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱-۲ روش های متداول صادرات
یک دفتر فروش خارجی به تولید کننده یا فروشنده داخلی این امکان را میدهد که در بازار خارجی کالای خود را به فروش برساند. دفتر مذکور مسئولیت فروش و توزیع را به عهده دارد. برخی از واحدهای صادراتی در کشورهای مشترکالمنافع، برای صادرات کالای خود از این روش استفاده مینمایند. شرکتهای بازرگانی میتوانندنمایندگان خود را از داخل کشور در زمان های خاص به منظور فعالیتهای بازرگانی به بازارهای خارجی روانه نمایند، حضور نمایندگان شرکتها در نمایشگاه های بین المللی در کشورهای خارجی، نمونهای از این میباشد(زینال زاده، ۱۳۸۵).
انواع صادرات:
صادرات از دو دیدگاه تقسیمبندی شده است. در دیدگاه اول صادرات به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود و در دیدگاه دوم به نه بخش قابل تقسیم است:
۲-۲-۱-۳-۱دیدگاه اول:
الف- صادرات مستقیم
شرکتهایی که خریداران خارجی، آنان راتشویق به صادرات میکنند، معمولا از این روش استفاده مینمایند. به علاوه فروشندگانی که صادرات آنان آنقدر افزایش یافته که میتوانند هزینه های اداره سازمان صادراتی خود را بر عهده بگیرند، نیز از این روش استفاده میکنند.
صارات مستقیم به اشکال زیر انجام میشود
نمایندگان صادراتی: واسطه خریدار است که در کشور صادرکننده کالایی را از فروشنده خریداری میکند و کارمزد دریافت مینماید. نمایندگان میتوانند توزیعکننده و یا تولیدکننده باشند.
نمایندگان فروش سیار: شرکت میتواند، نمایندگان خود را از داخل کشور، در زمان های خاصی برای فعالیت بازرگانی به خارج بفرستد.
شعبه فروش در خارج: یک دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان میدهد که در بازار خارجی حضور بیشتری داشته و برنامههایش را بهتر کنترل کند. دفتر فروش، مسئولیت فروش و توزیع را بعهده گرفته و ممکن است فعالیت مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش کالاها را نیز انجام دهد.
بخش صادرات در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار، کارهای مربوط به صادرات را انجام میدهد و کمکهای لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه میکند.
سفارش پستی: بعضی از مواقع شرکتها از طریق پست اقدام به فروش محصولات خود مینمایند. بدین ترتیب که خریدار فرم مربوط به محصول را که از طریق دفاتر پست یا از طریق روزنامه به دست آوردهاست، پر نموده و همراه با فرم فیش واریز پول به مقصد شرکت ارسال مینماید.
صادرات از طریق پیلهوران در بازارچههای مرزی کشور.
صادرات از طریق شرکتهای تعاونی مرزنشینان(صادقی و کربلایی اسماعیلی، ۱۳۸۹).
ب- صادرات غیرمستقیم: