روشهای گردآوری اطلاعات

 

100
بر اساس حجم نمونه‌ی برآورد شده در جدول(3-4) تعداد 400 پرسشنامه در 7 دبیرستان و در هر
چهار پایه تحصیلی، توزیع و جمع آوری شد که 42.7 درصد ازحجم نمونه به ناحیه1 و 57.3 درصد به ناحیه2 اختصاص یافت؛ سپس 370 پرسشنامه برای تحلیل آماری انتخاب شده و نهایتا 321 پرسشنامه قابل بررسی و آزمون نهایی تشخیص داده شد.
6.3- روش گردآوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یک پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای تحقیق می نامند (حافظ نیا،162،1386). داده ها را با چهار روش کلی می توان از جامعه یا نمونه آماری استخراج کردکه عبارتنداز: روش پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک یا روش کتابخانه ای (خاکی،1390: 227). در اینجا ازمطالعات کتابخانه ای جهت تبیین مبانی نظری موضوع ، واز طریق بانک های اطلاعاتی و پرسشنامه برای جمع آوری داده ها ازآزمودنی ها استفاده می شود؛ که در بخش میدانی (پرسشنامه) با اتکا به قدرت بالای تصور و تخیل در این مقطع سنی (15 تا 18ساله) و استفاده از یک متن توصیفی ، طی مطرح کردن سوالاتی در پرسشنامه بر اساس کلیپ‌های تبلیغاتی مد نظر پژوهش که از طریق رسانه ی تلویزیون و قبل از توزیع پرسشنامه پخش شده است، داده های مورد نیاز خود را از آزمودنی ها جمع آوری می کنیم.
7.3- ابزار گردآوری داده ها
1.7.3- طراحی پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است؛ پرسشنامه مجموعه ای از سؤال (گویه)ها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد، این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد؛ سوال های پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ می توان محسوب کرد که از طریق آنها می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد یا به تجربیات قبلی وی پی برده وبه آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت (مهاجری،1390: 135). در این پژوهش در راستای گردآوری داده ها ازپرسشنامه با سوالات بسته استفاده می گردد.
2.7.3- تدوین گویه ها
برای طراحی پرسشنامه مفاهیمی که باید بررسی گردد شامل تبلیغات هیجانی، یادآوری و گرایش به
خرید تعیین شده، و سپس ابعاد، مولفه ها و شاخص های مربوط به هر یک از این مفاهیم مشخص گردید که این عناصردر جدول‌(3-5) نشان داده شده است.
جدول 3-5: جدول تدوین گویه های پرسشنامه
مفهوم
بعد
مولفه
شاخص
شماره گویه
تبلیغات هیجانی
تمایل