روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن، شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق، شرح واژه ها و اصطلاحات

 

۸- ۱ روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه
به دلیل تعداد کم صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، کل جامعه مورد بررسی قرار میگیرد و نمونهگیری نداریم. با توجه به بررسی کل جامعه آماری در محدوده زمانی معین می توان نتایج به دست آمده را به دوره های آتی تخمین زد.
۹- ۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
۱)کتابخانه: برای آشنایی با فرایند تحقیق علمی و جمعآوری اطلاعات مرتبط با فصل۲، تهیه بخش مروری بر ادبیات و سوابق موضوع و آشنایی بیشتر با جزئیات موضوع از اسناد و مدارک کتابخانهای استفاده می شود.
۲) استفاده از نرمافزارها و سایتها: سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران) و سایت fipiran (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)
۱۰-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
مالی رفتاری : مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانه می باشد. به بیان دیگر، مالی رفتاری اشاره به این موضوع دارد که برخی پدیده های مالی را می توان در قالب مدل هایی تبین نمود که در آن ها سرمایهگذاران کاملا عقلایی نیستند(خواجوی،قاسمی،۱۳۸۵).
رفتار تودهوار : رفتار تودهوار عبارتست از آن دسته رفتارهای سرمایهگذاران در بازار، که منجر به نادیده گرفتن پیش بینی ها وعقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار می شود(بیچاندنی وشرما،۲۰۰۰). رفتار تودهوار را به عنوان قصد و نیت آشکار سرمایهگذاری جهت کپی کردن رفتار سرمایهگذاران تعریف کردهاند(اسلامی بیدگلی،شهریاری،۱۳۸۶).
از معیار اندازه‌گیری رفتار توده وار که توسط لاکونیشوک و همکاران(۱۹۹۲) طراحی شده است و اصطلاحاً معیار ال اس وی نامیده می‌شود استفاده می‌کنیم. علی رغم برخی ضعفها، این معیار به طور گستردهای در مطالعات مربوط به رفتارتوده وار مدیران صندوقها و سرمایهگذاران به کار میرود. به همین دلیل معیار رفتارتوده وار ال اس وی به عنوان یک ابزار استاندارد در بررسیهای تجربی رفتارتوده وار مورد استفاده قرار میگیرد، بهطوری که میتوان آن را برای مقایسه تحقیقات مربوطه در کشورهای مختلف به کار برد.
در این مدل رفتار تودهوار عبارت است از تمایل یک گروه از سرمایهگذاران برای خرید(فروش) سهمی خاص به طور همزمان، در مقایسه با حالتی که این سرمایهگذاران مستقل از هم به خرید (فروش) سهام مبادرت میورزیدند. در این روش همبستگی الگوهای معاملاتی یک گروه مشخص از معاملهگران در یک دوره زمانی مشخص بررسی می شود. بنابراین رفتار تودهوار به معاملات همبسته(مجموعه ای از خریدها و یا مجموعهای از فروشها) منجر می شود. اگر سرمایهگذاران مستقل از هم به معامله بپردازند، چنین رفتاری مشاهده نمیشود; این درحالی است که گروهی از سرمایهگذاران به پیروی از یکدیگر به خرید یا فروش سهام مبادرت ورزیده و پدیده رفتار تودهوار مشاهده میشود.
معیار رفتارتوده وار برای سهم i در دوره t (دوره-سهم i,t) به شرح زیر است:
که در اینجا:

Bi, t(Si,t): تعداد صندوقهای سرمایهگذاری را نشان میدهد که سهم i را در دوره t به پرتفوی خود اضافه (از پرتفوی خود حذف) میکنند
Pi,t: نسبت تعداد صندوقهای سرمایهگذاری خریدار سهم i را در دوره t به کل تعداد صندوقهای سرمایهگذاری خریدار سهم i و فروشنده سهم i را در دوره t نشان می دهد. به عنوان مثال، زمانی که مقادیر زیادی منابع مالی به دست آید، سرمایهگذاران تمایل دارند که در بازار بیشتر در طرف خرید قرار گیرند. کسر کردن Pt برای اصلاح چنین رفتارهای تودهواری میباشد.
Pt : نسبت تعداد صندوقهای سرمایهگذاری خریدار تمامی سهام در دوره t به کل تعداد صندوقهای سرمایهگذاری خریدار و فروشنده تمامی سهام در دوره t.
AFi,t : مقدار مورد انتظار |Pi,t-Pt| است که با بهره گرفتن از توزیع دوجملهای به دست میآید و با این فرض محاسبه می شود که معاملات از یک توزیع دوجملهای با نتایج ممکن شکست و موفقیت پیروی کند. عامل تعدیل کننده است و به این علت افزوده شده که در شرایطی که تودهواری وجود ندارد مقدار صفر خواهد شد.
HM: معیار اندازه گیری رفتار تودهوار
n: تعداد سهام معامله شده در دوره t
t : ماه