روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

جدول۳-۳٫ شماره گویه های پرسشنامه
متغیرها شماره گویه ها
زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸
محیط یاددهی-یادگیری ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶
معلمان توانمند ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱
ارتباط رایانه ای بادیگرمدارس ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵
مدیریت مدرسه ۲۶-۲۷-۲۸
۳-۶٫روایی و پایایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد (حافظ نیا،۱۸۲:۱۳۸۹)
جهت تایید روایی قبل از پخش پرسشنامه ، از اعتبار صوری استفاده شد بگونه ای که نسخه ای از پرسشنامه به چند نفر ازصاحبنظران فن پرسشنامه و استاد راهنما قرار داده شد و بعد از تایید به بوته آزمایش گذاشته شد. مقصود از پایایی این است که ابزار اندازه گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابهای را بدست میدهد.در این تحقیق برای اندازه گیری پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. در ابتدا ۳۰ نفر از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه برای اولین مرتبه میان آنان توزیع شده است. سپس ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه شد که درجدول مشاهده می شود. از آنجایی که ضریب آلفا از ۷۰% بیشتر می باشد می توان اعتماد قابل قبولی برای پرسشنامه باشد.
جدول۳-۴٫پایایی پرسشنامه بااستفاده ازآلفا کرونباخ
تعداد آیتم α
۲۸ ۸۴%
۳-۷٫روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در فرایند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها است.
برخی روش‌پژوهان، تجزیه ‌و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سروکار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود.
البته برخی دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند.در کلیه‌ی مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شد. همان طوریکه در فصل چهارم به تفصیل به‌این موضوع خواهیم پرداخت اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل می شود. در قسمت آمار توصیفی داده‌های بدست آمده به صورت جداول و نمودارهایی ارائه گردیده است.همچنین میانگین،درصد،فراوانی،انحراف استاندارد متغیرها را محاسبه می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده می شود:
آزمون همبستگی پیرسون:از این آزمون جهت همبستگی ابعاد مدرسه هوشمند استفاده می شود.