روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات، روش های آماری مورد استفاده

 

بعدارتباطی
۷
۰٫۷۳۴
۰٫۷۹۸
بعدشناختی
۵
۰٫۸۰۱
بعدساختاری
۷
۰٫۸۱۹
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری ، اطلاعات جمع آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ، یکی از پایه های اساسی در روش تحقیق است. در پژوهش حاضر داده های بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.
در تجزیه و تحلیل توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی عمل کرده ایم.در این نوع تحلیل پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با بهره گرفتن از سایر شاخص ها آنها را خلاصه می کند . در پژوهش حاضر برای تحلیل توصیفی داده از شاخص های فراوانی،درصد،میانگین،انحراف استاندارد استفاده شده است.جهت سنجش ضریب پایایی سؤالات تشکیل دهنده آزمون از ضریب آلفای کرونباخ وجهت تحلیل استنباطی داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
۳-۸٫ خلاصه فصل
در این فصل به بیان روششناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزارهای مختلف جمعآوری داده ها، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهشاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش میباشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود . داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. پردازش داده ها در دو سطح انجام گرفته است که عبارتند از : توصیف داده ها و تحلیل و استنباط آنها.در مرحله توصیف داده ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر توصیف شده و تصویری از وضع وجود ارائه می گردد.در مرحله تحلیل داده ها به تعیین روابط بین متغیر ها ، تفاوت موجود بین گروه ها وتبیین متغیرها پرداخته می شود.
۴-۲- روش های آماری مورد استفاده
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss19 انجام شد آزمون های انجام شده سطح زیر ۰٫۰۵ معنی دار تلقی گردید . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش شامل جنسیت ، میزان تحصیلات ، سن و می پردازد مورد بررسی قرار می گیرد و برای بررسی روایی و پایایی تحقیق از آزمون آلفا کرونباخ و میزان اهمیت سوالات از آزمون کای اسکوئر استفاده می کنیم .