روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۴٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۵٫ تفسیر جدول دوبعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………….۷۳
۴-۶ . تفسیر جدول دوبعدی سن و جنسیت……………………………………………………………………………….۷۴
۴-۷ . تفسیر توصیفی آزمون همبستگی فرضیه اول………………………………………………………………………۷۶
۴-۸ . تفسیر جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و بسته بندی………………………………………………….۷۷
۴-۹ . تفسیر جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………………………..۷۸
۴-۱۰ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی سن و بسته بندی…………………………………………………………..۸۰
۴-۱۱ . تفسیر توصیفی آزمون تی برای جنسیت و بسته بندی ………………………………………………………۸۱
۴-۱۲ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….۸۳
۴-۱۳ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه ۳-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۲٫نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۵-۳٫نتیجه گیری در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………………………۸۷
۵-۴ . پیشنهاد های عملیاتی در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………۸۷
۵-۵ . نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۶ . پیشنهادهای عملیاتی در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………….۸۹
۵-۷ . نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۸ . پیشهادهای عملیاتی در مورد فرضیه سوم …………………………………………………………………………۹۰
۵-۹ . نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۱۰ . رابطه میان بسته بندی و رفتار پیش از خرید…………………………………………………………………….۹۱
۵-۱۱ . رابطه میان بسته بندی و رفتار حین خرید………………………………………………………………………..۹۱