روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق

 

در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.
در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.
در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
بر اساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هیئت استانداردهای حسابداری و مالی،۲۰۱۰).
صورت های مالی و هم چنین گزارش های مالی، از مهمترین داده ها و اطلاعات سیستم حسابداری است که از عمده ترین اهداف آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند (اعتمادی و شفاخبیری،۱۳۹۰ :۱۹).
سازمان بورس اوراق بهادار ایران نیز در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات معتمد سازمان بورس اوراق بهادر (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶)، موسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل مذکور را از پذیرشحسابرسی و بازرسی قانونی یک شرکت،به مدت بیش از۴ سال منع کرده است.در سازمان حسابرسی نیز حداکثر مدت مجاز انجام حسابرسی توسط یک مدیر ۳سال و توسط مدیر ارشد ۵سال می باشد(بزرگ اصل و شایسته مند، ۱۳۹۰، صفحه ۲۱۴). الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تغییر حسابرس شرکت ها مسلما ناشی از نگرانی دست اندرکاران و مسئولا ن بازار سرمایه در مورد استقلال،کیفیت حسابرسی و…است (بذرافشان،۱۳۹۰ :۶۶).
در ادامه این فصل،به بحث در مورد موضوعاتی از قبیل کیفیت حسابرسی،دقت پیش بینی سودهای آتی،هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی و همین طور مفهوم کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته شده که در نهایت با ارائه پیشینه داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات بیان شده و جمع بندی کلی این فصل به پایان می رسد.
۲-۲- کیفیت:
واژه کیفیت تنها دارای یک معنی یکسان به صورت جهان شمول نیست. در جهت بهبود و کنترل هر یک از ابعاد کیفیت، می بایستی در ابتدا آن را تعریف و مورد سنجش قرار داد کیفیت از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. گاهی به عنوان ویژگی یک واحد تجاری تعریف شده است ؛ گاهی به عنوان شاخص ویژگی و یا کالا ؛ و گاهی به عنوان یک شاخص برتری(فروغی،۱۳۹۰ :۷۰).
معانی کلی کیفیت شامل مناسب بودن برای مصرف یا مجموعه ای از خصوصیات و ویژگی ها که مطلوبیت ایجاد می کند و نیازها را برطرف می کند، تعریف شده است. کیفیت همچنین به صورت واژگانی از جمله کنترل کیفیت، سطح کیفیت، افزایش کیفیت و غیره به کار می رود(قیلین و همکاران،۲۰۰۸).
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
عوامل محیطی (دولت، قوانین و مقررات موجود و …)
کیفیت حسابرسی
ورودیها (استانداردهای حسابرسی، ویژگی های حسابرس،فرایند حسابرسی و …)