روش تجزیه و تحلیل داده

 

میزان آلفای کرانباخ مشاهده شده عوامل پنجگانه حاکی از اعتبار مناسب پرسشنامه برای سنجش عوامل فشارزا در دانشجویان می باشد .
نمره گذاری:
از روش ساده لیکرت برای نمره‌گذاری گزینه‌های سؤالات پرسشنامه استفاده شده است.( هرگز=۰ ، بعضی اوقات=۱ ، اغلب اوقات=۲ ، همیشه=۳ )
روش اجرا و جمع آوری داده‌ها
به منظور تعیین حجم نمونه در هر یک از زیر گروه های مورد نظر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم دانشجویان بر حسب جنسیت ، وضعیت تأهل ، مقطع تحصیلی در جامعه اصلی ، چارچوب نمونه‌گیری تهیه شد ( فهرست دانشجویان واجد شرایط به تفکیک ). با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در هر یک از چارچوب زیرگروه های تهیه شده تعداد دانشجویان تعیین شده در نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های اطلاعات فردی ، سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی – اجتماعی توسط محقق بین دانشجویان جمعیت نمونه خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران که بصورت طبقه‌ای به تفکیک مقطع تحصیلی انتخاب شدند، توزیع گردید. پس از پاسخگویی دانشجویان نمونه، پرسشنامه‌ها جمع‌ آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی (شاخصهای میانگین، واریانس و…) و روش های آمار استنباطی ناپارامتری (کولموگروف ـ اسمیرنوف، یو مان – ویتنی)، تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی
قبل از پاسخدهی دانشجویان نمونه به پرسشنامه‌ها با توصیف‌ اهداف‌ پژوهش‌ برای واحدهای مورد پژوهش به آنان اطمینان داده شد که پاسخ آنان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و صرفاً جهت اهداف پژوهش بکار می‌رود و ضمن آن که ذکر نام و نام خانوادگی دانشجویان نیز ضروری نمی‌باشد. پس از کسب رضایت شفاهی دانشجویان پرسشنامه‌ها توزیع و بعد از پاسخگویی جمع‌ آوری شدند.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
داده‌های حاصل از این پ‍ژوهش به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بخش اول این فصل با کمک روش های آمار توصیفی به توصیف نمونه مورد بررسی می پردازد.
توصیف داده‌ها