روش تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی داده ها (، تحلیل پوششی داده ها

 

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزیابی عملکرد شعب آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین شود. جهت بررسی کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد استفاده و درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان با بهره گرفتن از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار DEA-Master مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ۴ شعبه از ۲۱ شعبه مورد بررسی کارا و ۱۷ شعبه ناکارا بوده اند. لازم به ذکر است که میانگین کارایی فنی آنها ۵۹٫۲۲ و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی نیز ۸۶ درصد بوده است.
کلید واژهها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،تامین اجتماعی استان گیلان
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱) نهاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان ( سال ۱۳۹۱) ۵۱
جدول (۴-۲) ستاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان (سال ۱۳۹۱ ) ۵۲
جدول (۴-۳) ارقام نرمال شده مربوط به داده ها و ستاده های سال ۱۳۹۱ شعب تامین ۵۴
جدول (۴-۴) بررسی وضعیت کارایی بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور ۵۵
جدول (۴-۵) مجموعه مرجع بنگاه های ناکارا، و وزن هر کدام در حالت CCR-I 56
جدول (۴-۶) خروجی مدل اندرسون پیترسون ۵۹
جدول (۴-۷) رتبه بندی شعب با مدل اندرسون-پیترسون ۶۰
جدول (۴-۸) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف متغیرهای ورودیها و خروجی های شعب ۶۲
جدول (۴-۹) میزان کارایی مقیاس شعب حاصل از تقسیم CRS بر VRS 65
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل (۱-۱) مدل مفهومی پژوهش ۵
شکل (۲-۱) الگویی از عملکردسازمانی ۱۲
نمودار (۲-۱) منحنی تولید مرزی با بهره گرفتن از وصل نقاط حدی ۱۹