روش ضریب آلفای کرونباخ، تجزیه و تحلیل فرضیه ها، سیستم ارزیابی عملکرد

 

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ چرخه عملکرد ۱۵
شکل۲-۲-ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۲۱
شکل۲-۳-هفت شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………۲۶
شکل۲-۴-ماتریس ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………۲۷
شکل۲-۵-مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………………………………………….۲۸
شکل۲-۶-مدل ممیزی سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….۲۹
شکل ۳-۱- مدل مفهومی تحقیق ۵۱
شکل ۴-۱- توزیع فراوان یپاسخگویان برحسب جنسیت ۵۹
شکل۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی ۶۰
شکل ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان سن ۶۱
شکل ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان سابقه کاری ۶۲
چکیده
تحقیق حاضربهارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)می پردازد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان اصفهان به تعداد۹۰ نفر تشکیل دادهاند، که طبق جدول مورگان(۱۹۷۲) تعداد ۷۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه۳۲ سوالی مدیریت جانشین پروری که روایی آنها طی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ مقدار ۸۱۰/۰ به دست آمد، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تی یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان داداز میان ابعاد مدیریت جانشین پروری بعدهای ارزیابی کاندیداها( مقدارمیانگین ۲۳/۳) و ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری(مقدار میانگین ۱۷۷۱/۳) در شعب بانک ملی استان اصفهان به نحو مطلوبی صورت گرفته است. در صورتی که ابعاد خط مشی مدیریت جانشین پروری( مقدار میانگین،۹۸/۲) و توسعه کاندیداها (مقدار میانگین،۸۸/۲) در حد مطلوب در شعب بانک ملی استان اصفهان صورت نگرفته است. در کل نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری با مقدار میانگین ۰۷/۳ بازگو کننده اجرای مطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی: جانشین پروری، خط مشی، توسعه کاندیداها، ارزیابی کاندیدا
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه