روش ضریب آلفای کرونباخ، مشارکت در تصمیم گیری، بررسی اسناد و مدارک

 

نمودار ۴-۴ نمایشگر نوع توزیع خطاها برای فرضیه سوم…………………………………………………………..۶۴
نمودار ۴-۵ نمایشگر نوع توزیع خطاها برای فرضیه چهارم………………………………………………………..۶۵
نمودار ۴-۶- نمایشگر نوع توزیع خطاها برای متغیر مستقل……………………………………………………….۶۵
نمودار ۴-۷ هیستوگرام توزیع نرمال استاندارد خطاها برای فرضیه اول………………………………………..۶۶
نمودار ۴-۸ هیستوگرام توزیع نرمال استاندارد خطاها برای فرضیه دوم………………………………………..۶۶
نمودار ۴-۹ هیستوگرام توزیع نرمال استاندارد خطاها برای فرضیه سوم……………………………………….۶۷
نمودار ۴-۱۰ هیستوگرام توزیع نرمال استاندارد خطاها برای فرضیه چهارم…………………………………..۶۷
فهرست اشکال
شکل ۲-۱ : اجزائ تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………..۱۳
شکل۲-۲ : الگوی ارتباط میان فرهنگ، محیط و استراتژی سازمان………………………………………………۱۷

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پروش شهرستان گلپایگان، میباشد. . در این تحقیق روش به کار برده شده بر حسب هدف ، کاربردی و بر اساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات ، توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری براساس سیستم جدید آموزشی، معلمان مدارس ابتدایی و دبیرستان شهرستان گلپایگان می باشد که طبق اطلاعات آماری سال ۱۳۹۳ جمعیتی در حدود ۸۹۰ نفر را در بر می گیرد. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی خوشه ای انجام شده و تعداد نمونه ها بر اساس جدول مورگان ۲۶۵ نفر می باشد. در گردآوری اطلاعات از روش های بررسی اسناد و مدارک، کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته، جهت بررسی متغیرهای مستقل پژوهش، با همکاری و نظرخواهی، ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان مدیریت، طراحی و بین ۳۰ نفر از معلمان شهرستان خوانسار جهت اجرای پیش آزمون و انجام اصلاحات، توزیع گردید. برای بررسی متغیر وابسته پژوهش یعنی تعلق سازمانی از پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی ( کیترج،۲۰۱۰) استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار آن برای پرسشنامه شماره یک، ۸۹/۰ و برای پرسشنامه شماره دو، ۸۷/۰ بدست آمد.
در پایان یافته های تحقیق در بین معلمان شهرستان گلپایگان نشان داد که، مشارکت در تصمیم گیری، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است ولی دیگر متغیرها یعنی، پرورش و بهبود توانمندیها، شرایط محیط کار و ارزیابی مناسب عملکرد در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست. در نهایت محقق یادآور می شود این نتایج متعلق به معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد و این احتمال وجود دارد که با تغییر مکان و یا زمان تحقیق، نتایج متفاوتی حاصل شود.
کلمات کلیدی:
تعلق سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، شرایط محیط کاری، پرورش و بهبود توانمندیها، ارزیابی مناسب عملکرد
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در قرن جدید بسیاری از سازمانها از تولید کنندگان بزرگ خودرو گرفته تا شرکتهای کوچک طراحی نرم افزار، دستخوش تغییر و تحول شده اند. انسانها در تمام سطوح فعالیت خود برای افزایش بهره وری تلاش و کوشش می کنند. مدیران، ایجاد سازمان های ماندگار را نیاز خود تشخیص داده و بر اهمیت حیاتی نیروی انسانی واقف هستند. روش های نوین مشارکت و درگیرکردن کارکنان در امور سازمان، جایگزین روش های کنترلی و دستوری گذشته شده اند. مدیران به عنوان تسهیل کننده، یاری دهنده، مربی و راهنما مطرح هستند. به عبارت ساده تر مدیران امروز به تغییر اساسی ماهیت کار در سازمان خود همت می گمارند. اصطلاحاً آنان بدنبال تغییر و تحول در فرهنگ سازمانشان هستند. فرهنگ قوی و روشن، مزیت رقابتی ممتازی برای یک سازمان می تواند بوجود آورد.(رضائی نژاد، ۱۳۷۵)
از طرف دیگر، آموزش و پرورش هر کشور به عنوان اساسی ترین سازمان، مسئولیت حفظ ارزشها، تربیت و تعلیم نسل که کارگزاران و گردانندگان آینده جامعه می باشند و در نهایت بقا و تداوم حرکت فرهنگی کشور را که مبنای سایر حرکت هاست عهده دار است. در چنین سازمانی، نقش معلمان که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و عملکرد ایشان را به میزان تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت همبستگی بالایی دارد، بسیار حساس است.
ضمناً یکی از مصادیق روشن فرهنگ سازمانی، حس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان می باشد، که در پژوهش حاضر قصد داریم عوامل موثر بر رشد این عامل را در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان، مورد بررسی قرار دهیم.