روش مطالعات کتابخانه ای

 

کاپفرر در سال ۱۹۸۵ برای اندازه گیری میزان درگیری مصرف کنندگان پنج بعد را مطرح نمود: علاقه، مطلوبیت، ارزش، اهمیت و احتمال ریسک.
علاقه : علاقه و گرایش افراد به موضوع
مطلوبیت : لذت وجاذبه احساسی یا مطلوبیتی که یک موضوع برای هدف دارد.
ارزش : ارزشی که کالا یا خدمت برای افراد دارد.
اهمیت : میزان اهمیت ادراک شده از نتیجه انجام دادن یک خرید.
احتمال ریسک : احتمال ادراک شده از انجام یک خرید بد و نادرست.
که انواع ریسک در درگیری خرید عبارتنداز:
ریسک روانی : اضطراب و نگرانی موجود در خرید و یا پشیمانی پس از خرید.
ریسک کارکردی : از پردازش شناختی از جنبه های مختلف محصول ناشی می شود و با اطلاعات مرتبط است، مثل اطلاعات از قیمت.
ریسک فیزیکی : نگرانی های ناشی از خرابی یا نقص های فیزیکی کالای خریداری شده.
ریسک اجتماعی : نگرانی های ناشی از بد به نظر رسیدن و نامطلوب بودن نظر دیگران درباره کالای خریداری شده.
ریسک عملکردی : نگرانی ناشی از اینکه چه میزان کالای خریداری شده انتظارات خریدار را تامین می کند.
ریسک زمان: نگرانی ناشی از زمانی که توسط خریدار صرف انجام خرید می شود.
لازم به ذکر است که ریسکهای ذکر شده در فوق برای تمام کالاها و تمام افراد یکسان نیست و ممکن است خرید کالایی تمام این ریسک ها و برخی تعدادی از آنها را داشته باشد (رضایی،۱۳۸۹: ۳۰-۲۹(.
بخش دوم : پیشینه پژوهش
۱٫۲- پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع پژوهش
برای آگاهی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی تبلیغات هیجانی و یادآوری تبلیغات و درگیری ذهنی مصرف کننده مطابق با طبقه محصول جهت بررسی رفتار خرید، به روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک، به بررسی پایان نامه ها و مقالات وپژوهش های صورت گرفته پرداخته شد؛ که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در زمینه موضوع پژوهش حاضرتحقیقات زیادی در داخل کشورانجام نگرفته است، که در ادامه به نتایج بدست آمده ازبررسی های صورت گرفته که به لحاظ موضوع یا محتوا به موضوع مدنظرما نزدیک می باشد اشاره گردیده و توضیح داده می شود.
۱٫۱٫۲-هدایتی (۱۳۶۲) درپایان نامه ی خود تحت عنوان «بررسی تصویرسازی جنسیت در تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران» به بررسی تفاوت های تصویرسای بین شخصیت اصلی (مرد/ زن) در تبلیغات تلویزیونی می پردازد، وی به مقایسه تصویرسازی نقش جنسیت در تبلیغات تلویزیونی ایران و ترکیه به منظور شناخت مشابهت ها و تفاوت های تصویرسازی میان دو کشور پرداخته است.
فرضیه هایی که در این پژوهش بررسی شده اند در ادامه آورده شده است. ۱) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های کلی آگهی ها (طبقه فرآورده، کاربر فرآورده، صحنه ی آگهی، صدای روی تصویر، زمینه ی آگهی، سفارش پایانی و جنسیت سفارش دهنده) متفاوت است. ۲) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت کاری، پیشه) متفاوت است. ۳) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های رفتاری / نگرشی (سخن گو، اساس اعتبار، محتوای گفتگو، نقش ارتباط، پاداش) متفاوت است. این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده وجامعه آماری آن عبارت است از: تبلیغات ساعات پربیننده شبکه های اول و سوم سیما که زنان و مردان بزرگسال، شخصیت های اصلی (بازیگران نقش اصلی) آگهی ها را تشکیل می دهند. در راستای اندازه گیری متغیرهای تصویرسازی نقش جنسیت در تبلیغات تلویزیونی، مجموعه آگهی های مورد بررسی (نمونه آماری) با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی و براساس فرم پرسشنامه (دستورالعمل کدگذاری) ارزیابی و کدگذاری شده اند. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین شخصیت اصلی مرد/ زن در تبلیغات تلویزیونی از جهات مشخصه های (تبلیغات، جمعیت شناختی و رفتاری/نگرشی) تفاوت وجود دارد و تصویرسازی در راستای نقش های سنتی می باشد. به بیان دیگر، زنان در تبلیغات تلویزیونی بیشتر در آگهی محصولات خانگی، داخل خانه، به همره کودکان، جوان، متاهل، غیر شاغل، خانه دار، مصرف کننده محصول، در نقش های وابسته، در ارتباطات خانوادگی و در معرفی محصولاتی با عملکرد بهتر و کیفیتی بالاتر نشان داده می شوند. اکثرا در آگهی ها سخنگو نبوده، بحثی را ارائه نمی دهند و در زمینه هایی با تعداد دو نفر یا کمتر ظاهر می شوند. از سوی دیگر، اکثر شخصیت های اصلی را در تبلیغات مردان تشکیل می دهند. آنان در تبلیغات بیشتر در آگهی خودرو، بیرون از منزل، بعنوان صدای روی تصویر، در زمینه های مردانه/ تنها، میانسال/ مسن، مجرد، شاغل، حرفه ای، سخنگو، کارشناس، در نقش های زینتی، فاقد هرگونه ارتباط، با پاداش لذت، در زمینه هایی با تعداد بیش از پنج نفر تصویرسازی می شوند و اکثر بحث ها (علمی/ نظری) توسط آنها ارائه می شود. همچنین نتایج مقایسه تبلیغات ایران و ترکیه نشان می دهد اگرچه بطور مشابه در ماهیت تخصیص جنسیت شخصیت اصلی به طبقات کدگذاری تفاوت وجود دارد تصویرسازی در تبلیغات ایران بیشتر در راستای نقش های سنتی جنسیت است. تطبیق تصویرسازی نقش جنسیت با تغییرات نقش های جنسیتی در جامعه این امکان را برای آگهی دهندگان فراهم می آورد تا با بهره گرفتن از تصاویر آشناتر برای مخاطب بهتر بوانند پیام شان را منتقل کنند.