روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه، پاسخگویی به سوالات پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات

 

روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه:
منظور از روش شناسی، تعریف مفاهیم و مقیاس سازی برای متغیرهای مورد استفاده در فرضیه ها، تعیین جامعه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه، تعیین نوع تحقیق و تکنیک گردآوری و تحلیل داده‌هاست. انجام هرتحقیقی درواقع یافتن راه حل مشکل یا مسئله خاصی است که محقق با جستجو وجمع آوری اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظروتجزیه وتحلیل آن درپی مشکل است. هدف ازانتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید با اتخاذچه شیوه و روشی می تواند دقیق وآسان به نتایج وپرسش ها و فرضیات تحقیق برسد. معمولا در هر تحقیق اهداف به دوصورت کلی وجزئی بیان می‌شودکه اهداف کلی ازمسئله اصلی تحقیق بدست می آیدکه پژوهشگر می‌تواند اهداف کلی رابه جهت انجام بهتربه اهداف جزئی تردسته بندی نماید. در این فصل روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش معرفی شده و با معرفی جامعه آماری و نمونه آماری مورد بررسی و چگونگی انتخاب آنها توضیح لازم داده خواهد شد. پس از آن روش جمع آوری اطلاعات و متغییرهای مورد بررسی، مورد بحث قرار گرفته است. پس از تعیین حجم نمونه، نوع روش پژوهش که متناسب با اهداف و موضوع پژوهش باشد، انتخاب شد که روش پژوهش این پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی است و در پایان تکنیکهای آماری مورد استفاده مطرح میشود.
۳-۲- نوع و روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. یعنی در طبقه بندی پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی و از شاخه همبستگی و پیمایشی میباشد. با توجه به زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهشهای مقطعی میباشد. در این پژوهش از شیوه پرسشنامه استفاده خواهد شد. در واقع این پژوهش به دنبال جمعآوری اطلاعات برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضیه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش است.
۳-۳- جامعه آماری مورد بررسی
جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از مدیران شرکتهای صنعتی فعال در سطح شهرستان کرمانشاه
۳-۳-۱- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
انتخاب نمونه دارای اهمیت خاصی است و هر چقدر نمونه بزرگتر باشد به ویژگیهای جامعه نزدیکتر است و تعمیم نتایج آن منطقیتر میباشد. نمونهی خوب نمونهای است که دارای صرفه اقتصادی باشد و همچنین معرف کل جامعه نیز باشد. نمونه آماری در این پژوهش بخشی از جامعه آماری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس است.
۳-۳-۲- حجم نمونه