روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه

 

روش شناسی پژوهش
۱٫۳- مقدمه
تحقیق که برحقیقت یابی تاکید دارد عبارتست از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق بدست می آید (نادری و سیف نراقی،۱۳۸۸: ۱۱)؛ و از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش علمی در حل یک مساله و پاسخگویی به یک سوال. (دلاور،۱۳۸۴: ۲۸). محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند(نادری و سیف نراقی،۱۳۸۸: ۱۳-۱۲). با این وجود تعاریف ساده تری نیز می توان ارائه داد : با مراجعه به لغت نامه ، واژه ی تحقیق به معنای جستجو و بررسی جامع و یا بررسی در جزئیات است؛ لغت نامه ی دهخدا برای واژه ی تحقیق معنی به کنه مطلب رسیدن و واقع ِچیزی را بدست آوردن ارائه می دهد؛ بنابراین تحقیق می تواند تحت عبارت جستجو در جزئیات برای یافتن حقیقت تعریف شود. در این فصل ابتدا به روش پژوهش و دلایل انتخاب آن پرداخته و در مورد جامعه آماری و روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه بحث شده، توضیحاتی پیرامون روش ها ، ابزار گردآوری داده ها، تدوین گویه ها وساختار پرسشنامه داده شده و سپس روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مطرح شده است، و در پایان فصل درباره روش های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، توضیحاتی داده شده است. مراحل مختلف انجام تحقیق به طور خلاصه در شکل (۳-۱) ارائه شده است.
بر اساس ادبیات موجود، ابعاد متغیرها در فصل دوم ارائه شده است.
مشخص کردن ابعاد متغیرها
شکل۳-۱: مراحل مختلف انجام تحقیق
آزمون مدل ساختاری نهایی
دومین مرحله مدل سازی معادلات ساختاری.(بخش۶٫۴و۷٫۴)
جمع آوری داده ها به صورت میدانی
اولین مرحله مدل سازی معادلات ساختاری شامل ارزیابی تک بعدی (تک عاملی) بودن متغیرها و ارزیابی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری. (بخش۴٫۷٫۳و۵٫۷٫۳و۵٫۴)
تعداد ۴۰۰ پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع گردید. (بخش۲٫۵٫۳)
پرسشنامه تحقیق در شش بخش (نامه همراه، متن توصیفی، سوالات عمومی و ۳ بخش سوالات اختصاصی) تدوین شده است. (بخش۳٫۷٫۳)
گویه ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه تدوین شده است. (بخش۲٫۷٫۳)
طراحی پرسشنامه
تدوین گویه های مربوط به هر متغیر
تحلیل عاملی تاییدی
۲٫۳- روش تحقیق
۱٫۲٫۳- مفهوم تحقیق
از نظر انجمن تحقیقات بازاریابی آمریکا: « تحقیق عبارت است از جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به خصیصه ها، نگرش ها، رفتارها، نظریات و داراییهای یک نمونه از افراد یا سازمانها».
تحقیقات بازاریابی کارکردی است که با جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه را به یکدیگر پیوند می زند (دهدشتی و بحرینی زاده،۱۳۹۰: ۶).