روش نمونه گیری و حجم نمونه، تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدلهای ارزیابی عملکرد

 

قلمرو زمانی: مرداد ماه سال ۱۳۹۲ است
قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی است و به بررسی نظام جدید ارزیابی عملکرد کارمندان تحت نظام جامع مدیریت عملکرد ( مشمول فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری) می پردازد.
۱۰-۱) روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات:
این پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی است و از لحاظ هدف کاربردی است. توصیفی است چون از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات در محدوده آمار توصیفی به ارزیابی موضوع می پردازد و از نوع پیمایشی است چون جمع آوری اطلاعات میدانی بوسیله توزیع پرسشنامه است که با بهره گرفتن از مقیاس طیف لیکرت اندازه گیری می شود و کاربردی است چون هدف آن توسعه یک دانش کاربردی در یک زمینه خاص (توسعه نتایج پژوهش در جهت بهبود و ارتقا نظام ارزیابی عملکرد کارمندان در وزارت امور اقتصادی و دارایی) است.
۱۱-۱) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری در این پژوهش، کلیه کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر در تهران ساختمان مرکزی می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است و به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود.
۱۲-۱) تعریف واژگان
۱-۱۲-۱) عملکرد :
تعریف نظری:
معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران(۸ :۲۰۰۲) ارائه شده است: “فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته “. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است(رهنورد،۱۳۸۷ )
تعریف عملی:
با جمع بندی تعاریف متعددی که از عملکرد ارائه شده، می توان نظریه پردازان را در سه گروه دسته بندی کرد:
گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیتهای یک فرد یا یک سازمان می دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می شود.
گروه دوم عملکرد فرد و سازمان را صرفا خروجی حاصل شده می دانند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی ها ) ندارند.
گروه سوم، توجه به هر دو جنبه را ضروری می دانند از نظر این گروه، عملکرد هم به معنی نتایج(تحقق، اجرا، انجام) کسب شده و هم به معنی رفتار (داده) صورت گرفته، می باشد. تعریف ارائه شده از سوی گروه سوم تعریف جامعی است که مطابق با چارچوب تمام مدلهای ارزیابی عملکرد بوده و مبنای استقرار نظام مدیریت عملکرد قرار می گیرد.(رفیع زاده،۱۳۹۰)
۲-۱۲-۱) ارزیابی عملکرد:
تعریف نظری:
عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی. (آرمسترانگ، ۱۳۸۵)
فرایندی است که بوسیله آن کار کارمندان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. (سعادت، ۱۳۸۵)
بازرسی، سنجش و نظارت عملکرد به صورت ادواری است، که از طریق میزان تحقق معیارها و شاخص ها، عملکرد را ارزیابی می کند. ارزیابی عملکرد رویکردی گذشته نگر دارد.