روش های تجزیه و تحلیل داده ها، موفقیت کسب و کارهای کوچک، تجزیه و تحلیل داده ها

 

فرهنگ یادگیری پویا
نمودار۱٫ مدل مفهومی پژوهش (William, Grinstein, 2014)
تعاریف متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی
فرهنگ یادگیری پویا: ماهیت فرهنگ یادگیری پویا و شیوه ای که بر اساس آن یادگیری در سازمان رخ می دهد، به شدت به وسیله فرهنگ یادگیری تعیین می شود. فرهنگ بسیاری از شرکت ها اگر چه فرهنگ ضد یادگیری نیست، اما غیر یادگیرنده است. در چنین فرهنگی، خطرپذیری، تلاش برای ارائه رویکردهای نوینف به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مواردی از این دست، تشویق نمی شود (marquardt, 2002).
موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در ورود به بازارهای خارجی: بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، فرایندی تدریجی است که به موجب آن، یک شرکت، روابط تجارت بین المللی خود را گسترش می دهد، در واقع فرایند حرکت شرکت به منظور انباشت و توسعه ذخایر منابع به منظور انجام فعالیت های بین المللی می باشد (روزییر و دیگران، ۲۰۰۶).
گرایش به بازار: به شناخت علمی و هوشمندانه بازارهای خارجی و مشخص کردن بازار هدف برای فروش کالاها و خدمات و توسعه محصول در آن بازار گفته می شود. (wiliam, baker, 2014).
گرایش به کارافرینی: به میزان تمایل و جهت یابی کسب و کارها به سمت خلاقیت و نوآوری در محصولاتشان برای کشف بازارهای جدید و حفظ بازارهای فعلی گفته می شود. (wiliam, baker, 2014).
گرایش به یادگیری: این موضوع بر روی به روز بودن و سیر اطلاعات و دانش در فرایندهای درون شرکت اشاره می کند (wiliam, baker, 2014).
تعاریف عملیاتی
فرهنگ یادگیری پویا: در این پژوهش، جهت سنجش مولفه های فرهنگ یادگیری پویا، از پرسشنامه استاندارد ویلیام و بیکر (۲۰۱۴) استفاده می شود.
بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط: در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، از پرسشنامه استاندارد باندارا و دیگران (۲۰۰۹) استفاده می شود.
چارچوب پایان نامه
فصل اول تحقیق به ارائه ی اطلاعاتی در رابطه با توجیه پژوهش می پردازد. اطلاعاتی شامل، زمینه و بافتی که تحقیق از آن برخاسته است، بیان مسئله، سوالات پژوهشی، فرضیه ها، و متغیرهای مورد بررسی. سپس، اطلاعاتی کلی در مورد تحقیق و روند انجام آن نیز در این فصل ارائه شده است.
فصل دوم با ارائه چارچوب نظری تحقیق، به بررسی مبانی ادبیات پژوهش و همچنین نگاهی به پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با موضوع یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و شاخص های آن ها می پردازد. منابع مورد جستجو از مطالب دیگر مورد بحث در این فصل هستند.
فصل سوم به بیان روش شناسی مورد استفاده این پژوهش، با ارائه دلائلی برای انتخاب این روش ها، جامعه مورد بررسی، شیوه های گردآوری اطلاعات، ابزارهای بکار رفته جهت گردآوری داده های پژوهش، توزیع پرسشنامه ها، تعداد و نوع گویه های مرتبط با هر یک از پرسشنامه ها و همچنین شیوه ها و روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده می پردازد.
فصل چهارم از دو بخش تحلیل داده ها و بحث تشکیل شده است. این فصل به چند بخش کلی مانند آمار توصیفی مولفه های جمعیت شناختی، آمار استنباطی و بررسی متغیرهای پژوهش، بررسی سوالات و فرضیات تحقیق تقسیم می شود.
فصل پنجم نتایجی را ارائه می دهد که از انجام این مطالعه کسب شده و همچنین به بحث در رابطه با این نتایج می پردازد. پیشنهادات کاربردی و نظری از دیگر اطلاعاتی هستند که در این فصل به آنها پرداخته خواهد شد. در پایان نیز، این پایان نامه با ارائه فهرست منابع مورد استفاده در این پژوهش و پیوست های لازم خاتمه می یابد.
جمع بندی فصل