روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

جدول ۳-۱٫ محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه رفاه ذهنی
متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
رفاه ذهنی
۸۱/۰
۵
جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به متغیر رفاه ذهنی را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/. است لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردارمی باشد. همچنین در بحث پرسشنامه سواد مالی، از آنجا که کلیه سوالات پرسشنامه مزبور؛ پاسخ های صحیح و دقیق قابل محاسبه دارد و هیچ گونه نظر سنجی از پاسخگویان انجام نمی گیرد، لیکن در مورد آنها نیازی به محاسبه پایایی نیست.
۳-۶-۲- روایی (اعتبار) پرسشنامه:
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد (خاکی، ۱۳۸۲). برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهندهی ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع پرسشنامه استاندارد سنجش سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی بوده که پرسشنامه استاندارد سواد مالی، رساله دکتری معین الدین مورد استفاده قرار گرفته است.در تهیه پرسشنامه رفاه مالی از پرسشنامه استاندارد هیگنزواستون روبرتس(۲۰۱۰)، استفاده شده است. بنابراین پرسشنامه دارای روایی لازم می باشد
۳-۷- جامعه آماری و نمونه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی،۱۳۸۰). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود(دلاور،۱۳۸۰). جامعه آماری تحقیق مورد نظر عبارتست از دانشجویان استان یزد.
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه ی آماری تعمیم دهد.(سکاران ،۱۳۸۱: ۲۹۵) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر،مومنی،۱۳۸۰).
در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است. از آنجا که حجم جامعه آماری تحقیق (دانشجویان استان یزد) از ۶۰۰۰۰ نفر بیشتر بوده، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر تعیین گردید. همچنین در ادامه به منظور تعیین پاسخگویان از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. که در آن دانشگاه های به عنوان خوشه و دانشکده ها و رشته های تحصیلی بعنوان طبقه در نظر گرفته شده است.
۳-۸- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و با تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند (طاهری،۱۳۷۷، ص۱۱۴). هدف از تحلیل و توصیف در آمار، بررسی جامعه آماری است که به ۲ طریق توصیف می شود، یا با سر شماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه پارامتر که در این صورت فنون آمار توصیفی به کار خواهد رفت و یا با بهره گرفتن از تخمین زننده برای برآورد پارامتر.
آمار استنباطی شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه ها می شود. اینکه از کدام طریق (تخمین یا آزمون)، استنباط انجام گیرد، به نوع تحقیق بستگی دارد اگر تحقیق از نوع سوال و صرفاً حاوی پرسش درباره پارامتر باشد از تخمین آماری برای پاسخ به سوالات استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه و فنون آماری آن بکار می رود. با توجه به مطالب در این تحقیق از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده می گردد از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناسی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودار های میله ای استفاده می شود. از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است و چون به دنبال آزمون فرضیه های آماری هستیم از آزمون فرضیه ها و فنون آماری مرتبط با آن استفاده می شود.
۳-۸-۱- آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی؛ شدت رابطه و همچنین نوع رابطه، مستقیم یا معکوس را نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی همواره بین ۱ و ۱- می باشد. ضریب همبستگی با r نشان داده شده و توسط
فرمول زیر محاسبه میگردد:
(۳-۲)