روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

۱۳۸۲تا ۱۳۸۶
بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
پایه هر دانش روش شناخت آن است و ارزش قوانین علم بر روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‏رود. از اصطلاح « روش پژوهش » معانی خاص و متمایزی در سطوح علمی استنباط می‏شود. دستیابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق با روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلی می‏توان روش تحقیق را مجموعه‏ای از قواعد، ابزارها، راه‏های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات ودستیابی به راه‏حل مشکلات استفاده می‏شود، تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی تحقیق صورت می‏گیرد، به نوآوری‏‏های تکنولوژیک منتهی می‏شود و آثاری عظیم برای جامعه به همراه دارد. از این رو است که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد.
در این فصلروش تحقیق، جامعه نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق و روش آزمون فرضیه هاارائه می شود.
۳-۲- روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانون‏مندی‏ها،‌ اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‏شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‏گیرد ( خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲ ).
این پژوهش بر حسب طبقه‏بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص می‏شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش ) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش‏بینی‏ها است. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‏رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‏کند (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۸ ).
۳-۳- قلمرو تحقیق
قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده‏ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل نمود که به این شرح می‏باشد.
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی
بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳-۳-۲- قلمرو مکانی
موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.