روش پژوهش برحسب نحوه اجرا

 

همچنین نوع پژوهش از حیث مکانی به میدانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم‌شده است (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). این پژوهش از این منظر در بخش اول (ایجاد مدل مفهومی) از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پس‌ازآن از نوع پژوهش‌های میدانی است.
۳-۲-۳- روش پژوهش برحسب نحوه اجرا
در یک دسته‌بندی نحوه انجام پژوهش را می‌توان به کیفی، کمی یا ترکیبی از هر دو تقسیم‌بندی کرد. در شیوه کیفی از داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده مشارکتی، پرسش‌نامه و … استفاده می‌شود تا بتوان انسان‌ها و بستر‌های اجتماعی زندگی آن‌ ها را درک کرد؛ شیوه کمی، شیوه‌ای پژوهشی است که در آن از پیمایش، آزمایش‌های آزمایشگاهی، شیوه‌های رسمی (مانند اقتصاد‌سنجی) و شیوه‌های عددی (مانند مدل‌سازی ریاضی) استفاده می‌شود (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). این پژوهش از روش کمی استفاده خواهد کرد. پژوهشگر در آن ابتدا با بهره گرفتن از پرسش‌نامه نظرات گوناگون را گردآوری نموده و سپس با به‌کارگیری روش‌های کمی آمار استنباطی ازجمله معادله معادلات ساختاری به آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش خواهد پرداخت.
۳-۳ – جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
جامعه یا جمعیت آماری عبارت است از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می‌شوند و آن را با نماد N نشان می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان شهرداری یزد، اعم از زن و مرد می‌شود که با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده تعداد آن‌ ها ۲۷۶ نفر است.
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه‌ای که باید نماینده جامعه‌ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم‌یافته‌های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک‌تک موردبررسی و آزمون قرار دهد؛ اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می‌سازند (مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰).
نمونه یا جمعیت نمونه، عبارت است از هر جز از جامعه که معرف جامعه باشد. واحد نمونه‌گیری عبارت است از واحد‌هایی که باید اطلاعاتی را در مورد آن‌ ها گرد‌آوری کنیم. مسئله‌ای که بیشتر محققان در برنامه‌ریزی هر طرح پژوهشی با آن مواجه‌اند، اندازه یا حجم نمونه است. حجم نمونه بایستی به‌گونه‌ای باشد که محقق بتواند نتایج حاصل از تحقیق را به جامعه آماری موردمطالعه تعمیم دهد. به‌منظور تعیین اندازه نمونه، روش‌های متعددی وجود دارد. در پژوهش حاضر ازآنجایی‌که حجم جامعه محدود در نظر گرفته‌شده است از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده‌شده است.
در فرمول بالا
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۲۷۶ نفر است)
ε= خطای پذیرفته‌شده توسط محقق یا بازه قابل‌تحمل از برآورد پارامتر موردنظر
= مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ است).
: نسبت موفقیت (نسبت پاسخِ مطلوب) است که به دلیل نامعلوم بودن آن در این پژوهش معادل ۵/۰ در نظر گرفته‌شده است.
: نسبت عدم موفقیت (نسبت پاسخ نامطلوب) است.
بر این اساس با در نظر گرفتن خطای مجاز برابر ۰۵/۰، حجم نمونه موردنیاز از با جایگذاری فرمول بالا به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید حداقل تعداد حجم نمونه برابر ۱۸۳ نفر تعیین‌شده است. در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسش‌نامه درنهایت پس از حذف پرسش‌نامه‌های مخدوش تعداد ۱۶۰ پرسش‌نامه نهایی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
۳-۴ – روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات
۳-۴-۱- روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده گردید: