روش گردآوری دادههای پژوهش، موفقیت کسب و کارهای کوچک، روش گردآوری دادهها

 

با توجه به دو دسته روش های تحقیق منتجه از آنها بنامهای روش های کمی و کیفی، تحقیق حاضر در هر گروه اول قرار می‏گیرد. با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشی بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی محسوب می‌شود. در تقسیم بندی دیگر، روش تحقیق را کتابخانه‌ای و میدانی در نظر گرفته‏اند که در تحقیق حاضر از هر دو این روشها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندی نهایی اینکه، در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیات(سؤالات) تأیید و یا رد خواهند شد که عبارتند از: استفاده از فنون آماری، و استفاده از فنون غیرآماری مانند تحقیق در عملیات (آذر و مومنی، ۱۳۹۰) که در این پژوهش از فنون آماری استفاده شده است.
۳-۲٫ روش شناسی تحقیق
هر تحقیقی را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند (سکاران ،۱۳۹۲).
تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه (بازرگان وهمکاران، ۱۳۹۰). تحقیق حاضر نیز قصد دارد تا به ” بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع فعالیت در بازار خارجی ” بپردازد و لذا روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (بازرگان وهمکاران، ۱۳۹۰).
تحقیق حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی است. روش تحقیق، روش احراز صحت در امری است که به آن «شدن» می‌گوییم؛ لذا صرفاً با ملاحظه مفاهیم نظری کار نمی‌کنیم. به طور مثال، اگر موضوع تحقیق ما یک سیب است که از شکوفه کردن آن تا مرحله رسیدن شده آن سه ماه طور می‌کشد، باید بدانیم که این تحقیق به جهت این که تحولات و شدن این موضوع خارجی سر و کار دارد طبیعتاً به همین اندازه یعنی سه ماه طول خواهد کشید. بر این اساس روش تحقق می‌خواهد کاری کند که «شدن»، بر پایه درستی انجام بگیرد (سریع القلم, ۱۳۹۰).
به دلیل اینکه مهمترین هدف این پژوهش بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص خواهد بود، از لحاظ هدف در شاخه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. روش گردآوری داده های پژوهش ملاک دیگری است که در تقسیمبندی روش های پژوهش بکار میرود. به دلیل اینکه این پژوهش به شناخت بیشتر شرایط موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی میگنجد و چون این توصیف برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری بکار میرود، روش پژوهش توصیفی پیمایشی روشی است که این پژوهش با بهره گرفتن از آن انجام گرفتهاست. (سرمد، بازرگان، و حجازی، ۱۳۹۰).
۳-۳٫ جامعه آماری تحقیق
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۹۰).
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، مدیران ارشد شرکت های بین المللی صنعت غذایی در شهر تهران می باشند. پرسشنامه های مورد نظر در این پژوهش، در بین اعضای هیئت مدیره این شرکت ها که نقش مهمی در فرایندهای اجرایی سازمان دارند، پخش شد. شرکت های منتخب، همه کسب و کارهایی هستند که در حدود یک تا ۲۵۰ نفر کارمند داشته و در حوزه مواد غذایی در شهر تهران و در بازارهای خارجی فعالیت دارند. در ذیل لیست فعالیت هایی که شرکت های مختلف در این زمینه ها به فعالیت می پردازند و تعداد شرکت ها آورده شده است. لیست فهرست های ذیل با همکاری مسئولین سایت اتاق بازرگانی و نیز جستجو در تحقیقات مرتبط به دست آمده است.
جدول ۳-۱٫ لیست فعالیت های شرکت های صنایع غذایی در شهر تهران
نوع فعالیت
تعداد شرکت ها
شرکت های صادراتی
حبوبات
۳۰
۲۰
مواد گوشتی
۱۹
۱۲