رویکرد روان تحلیلگری، تعلل ورزی تحصیلی، تعریف ارزش تکلیف

 

تعللورزی چیزی بسیار فراتر از تنبلی است. پشت بیشتر تعلل ورزیها تکلیفی یا فعالیتی است فرد دوست دارد تا جایی که میتواند از انجام آن فرار کند. اغلب فرد اعتقاد دارد که انجام چنین کاری دشوار، ناخوشایند و یا حتی به نوعی عذابآور است. صرف فکر کردن به این موضوع، احساسات ناخوشایندی همچون اضطراب، ترس و یا خشم را برمیانگیزد. تعلل ورزی شیوهای برای خاموش کردن این احساسات بد است. از این منظر، تعلل ورزی یک شیوه محافظت از خود و یا یک شیوه مقابله است (باسکو، ۲۰۱۰).
۲-۱-۱-۱۱ نظریه های تعلل ورزی
نظریهی اسناد
یکی از نظریه های انگیزشی در مورد تعلل ورزی، نظریهی اسنادها است. تحقیق پاور (۱۹۸۵) نشان داد که افرادی که تعلل ورزی ندارند نسبت به افراد تعلل ورز از اسنادهای درونی استفاده میکنند. تعللورزها موفقیت خود را به عوامل بیرونی و عوامل متغیر نسبت میدهند (راثبوم، سولومون و موراکامی، ۱۹۸۶، به نقل از حسینی و خیر، ۱۳۸۸).
رویکرد فراشناختی
رویکرد فراشناختی تعلل ورزی را به عنوان یک راهبرد، برای تنظیم شناختها و عواطف منفی در نظر میگیرد. بومیستر، هیدرتون و تایس (۱۹۹۴، به نقل از حسینی و خیر، ۱۳۸۸). تعلل ورزی را یک راهبرد میدانند که افراد برای تنظیم هیجانهای منفی به کار میبرند.
نظریه های رفتار طرحریزی شده
براساس نظریهی رفتار طرح ریزی شده (آجزن به نقل از سیرویس، ۲۰۰۴) قصد و تصمیم برای رفتار یکی از شاخصهای بسیار کوچک نزدیک به انجام رفتارها هستند و تاثیر نگرشها و افکار و عقاید را بر رفتار میانجیگری میکنند، افرادی که دچار تعلل ورزی هستند به افرادی که این مشکل را ندارند از لحاظ تصمیمات گرفته شده برای اجرا با یکدیگر تفاوتی ندارند، بلکه این تفاوت در فاصله میان تصمیم و اجرا مشخص میگردد (حسینی و خیر، ۱۳۸۸).
نظریهی رفتاری
نظریه های رفتاری تعلل ورزی را برحسب نظریهی تقویت تبیین میکنند، یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد، اثر تقویتی بیشتری از انجام آن دارد. (بریودی، ۱۹۸۰؛ به نقل از حسینی وخیر، ۱۳۸۸).
رویکرد روان تحلیلگری
رویکرد روان تحلیلگری تعلل ورزی را به عنوان یک رفتار مسالهدار که نشان دهندهی هیجانهای روانی زیر بنایی است و بیشتر در برگیرنده احساسهایی نسبت به خانواده فرد میباشند، شناسایی میکند. رویکردهای شناختی نیز بر نقش باورهای غیر منطقی و چشمداشتهای غیر واقع بینانه در تعلل ورزی تاکید میکنند. (شوارتز، ۲۰۰۷).
نظریهی انگیزشی
بسیاری از نظریهپردازان تعلل ورزی را بیشتر یک مشکل انگیزشی میدانند. برای نمونه دوایت و اسچوونبرگ (۲۰۰۲) ماهیت پویایی تعلل ورزی را به تنزیل موقتی نسبت دادهاند. آنها معتقدند که تعلل ورزی تمایل به بیارزشی و یا کم اهمیت جلوه دادن پاداشهای تاخیری است. مطابق این نظریه افراد تمایل به انجام تکالیفی دارند که پاداششان بیشتر و فوری باشد. در مقابل آن، کارهایی که در حال حاضر ناخوشایند و در بلندمدت پاداشدهنده هستند را به تاخیر میاندازند. فراری (۲۰۰۱) تعلل ورزی را «شکست خود تنظیمی عملکرد» میداند که در آن، افراد تعلل ورز در تنظیم کارکردشان در موقعیتهای استرسزا و با بار شناختی بالا، شکست میخورند (به نقل از جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱-۱۲ شیوع تعلل ورزی
تعلل ورزی در جمعیت کلی شایع شناخته شده و به طور مزمن حدود ۱۵% – ۲۰% بزرگسالان را تحت تاثیر قرار میدهد. هامر و فراری (۲۰۰۲) تعلل ورزی حاد را میان بزرگسالان، بالای ۲۰% در امور روزمره تشخیص دادهاند در حالیکه میزان تعلل ورزی تحصیلی مشکل آفرین میان دانشجویان را حداقل ۷۰% تا ۹۰% و تعلل ورزی حاد را ۲۰% تا ۳۰% میان دانشجویان تخمین زدهاند (فریر، جانسون و مک کاون، ۱۹۹۶ مک کاون و جانسون، ۱۹۹۱، روث بلوم، ۱۹۸۴، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
پژوهشها در مورد علت و همبسته های تعلل ورزی نتایج مختلفی را ارائه دادهاند و به متغیرهای مختلفی اشاره داشتهاند از جمله ناتواتی در خود تنظیمی، اعتماد به نفس پایین، مکان کنترل بیرونی، خودکارآمدی پایین در خود تنظیمی، خلق و صفات شخصیتی نوروتیسم بودن و مسئولیتپذیری کم، جهتگیریهای هدف پیشرفت و کاربرد ضعف مهارتهای یادگیری، مطالعات چندی تعلل ورزی را به مدیریت زمان، تقویت خود، هدفمندی و به ارزیابیهای خیلی کم از کنترل و تنظیم خود مرتبط دانستهاند (لی، ۱۹۹۲، لی و سچونبوری، ۱۹۹۳؛ تیک و بومیستر، ۱۹۹۷، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۲ تعریف ارزش تکلیف