رویکرد فرایندی و چندبعدی به سرمایه گذاری ریسک پذیر، مدل نهایی سرمایه گذاری ریسک پذیر، صندوق های سرمایه گذاری

 

AB2
3-3 – فرضیات پژوهش
برای دستیابی به مدل نهایی سرمایه گذاری ریسک پذیر که ویژگی فرایندی و چند بعدی بودن داشته باشد، لازم است تا الزامات و ستاده‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر و ارتباط آنها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. رویکرد فرایندی به مفهوم سرمایه گذاری ریسک پذیر به معنای در نظر گرفتن متغیرهایی است که برای مبادرت به اقدامات سرمایه گذاری ریسک پذیر در سازمان‌ها، وجود آنها لازم و تاثیرگذار می‌باشد. همچنین لازم است تا تاثیر نتایج اقدامات سرمایه گذاری ها بر شاخص‌های عملکردی سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق خواهد بود که مراحل شکل‌گیری و ظهور فعالیت های سرمایه گذاری در ارتباط و توالی با یکدیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد. شکل(۱-۳) معرف رویکرد فرایندی به سرمایه گذاری ریسک پذیر و الزامات و خروجی‌های حاصل از آن می‌باشد.
محیط درونی سازمان
محیط بیرونی سازمان
صندوق های سرمایه گذاری
عملکرد سازمان
شکل(۳-۱) رویکرد فرایندی و چندبعدی به سرمایه گذاری ریسک پذیر
بر اساس اهداف تحقیق، فرضیات به ۲ سوال پژوهشی تفکیک شده است.
چه عواملی در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری شده است ؟
سرمایه گذاری ریسک پذیر چه تاثیری در روند رشد صندوق های پژوهش و فناوری دارد؟
بدین معنی که بر پایه گردآوری، دسته‌بندی، تلخیص و تحلیل‌هایی که بر رویکردهای نظری و تجربی پیشین(نتایج حاصل از پیشینه پژوهش) صورت گرفت، فرضیات تحقیق تعریف می‌گردد. بهره‌گیری از این رویکرد استقرایی منجر می‌گردد تا محقق در فضایی عاری از هرگونه پیش‌فرض روابط احتمالی بین متغیرها را شناسایی نموده و به تعریف فرضیات بپردازد. بر این اساس، فرضیات پژوهشی در قالب فرضیات مربوط به سازه‌های شکل‌دهنده مفاهیم اصلی تحقیق، فرضیات مربوط به روابط مستقیم، اقتضایی و پیکربندی‌شده بین متغیرهای پژوهش و درنهایت فرضیه معرف مدل روابط بین متغیرهای تحقیق دسته‌بندی گردیده است.
۳-۴- طرح پژوهش
کوپر و اشنایدر (Cooper and Schnider, 2001) طرح تحقیق را اینگونه تعریف می‌کنند: “طرح اولیه‌ای برای جمع‌ آوری، اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها…. و طرح و ساختاری برای دستیابی به سوالات تحقیق”. بر همین اساس طرح تحقیق حاضر به گونه‌ای طراحی شده است که به سوالات مطرح شده در فصل نخست پاسخ مناسبی ارائه داده و درعین حال به فرصت‌های پژوهشی برای آینده دست یابد. شکل(۲-۳) مراحل تحقیق و ابزارهای آماری مورد استفاده در هر مرحله را به تصویر می‌کشد.
مطالعه اکتشافی ادبیات تحقیق
تدوین ابزارهای اندازه‌گیری مفاهیم اصلی تحقیق
تعریف فرضیات تحقیق
تحلیل روایی محتوا
جمع‌ آوری داده‌ها