ریسک غیرسیستماتیک، فرایندهای داخلی، فناوری اطلاعات

 

ج)در دسته بندی دیگر ریسک به سه نوع تقسیم می شود :
ریسک کسب و کار: هزینه یا کاهش در آمد و سرمایه ایست که در اثرخرابی و ضعف عملیات معمول کسب و کار به وجود می آید.مثل از کار افتادگی یک دستگاه .
ریسک سازمانی : خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از یک یا چند مورد زیر :
فرایندهای داخلی ناقص و یا مردود
افراد
سیستمها
وقایع خارجی
۳٫ ریسک فناوری اطلاعات:عبارت است از عدم وجود سیستم های خود کار ، شبکه یا منابع اصلی دیگر فناوری اطلاعات که روی فرایندهای کسب و کار تاثیر منفی می گذارد.
د) تجزیه و تحلیل گران مدرن منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی دربازده می شود به دو دسته تقسیم میکنند . این دو نوع ریسک را که به آنها ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک میگویند به صورت زیر میتوان نشان داد:
ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک= ریسک کل
ریسک غیرسیستماتیک
به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، ریسک غیرسیستماتیک میگویند. این نوع ریسک منحصر به محصول خاصی نیست وبه عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد . این نوع ریسک را میتوان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک
آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی را که مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد ریسک سیستماتیک گویند . معمولا تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند و دربرگیرنده عواملی همچون ریسک تورم ، بازار و نرخ بهره است. این نوع ریسک غیرقابل کاهش است.
۲-۳ ریسک اعتباری
ریسک اعتباری در شرکت به معنی عدم بازگشت وام‌ها و قراردادهای موسسه تعریف می شود. به بیان دیگر، ریسک اعتبارات احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد. ریسک اعتباری از این مساله ریشه می گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود.
به بیان دیگر؛ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴلات ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴلات ﺑﺎﻳﺪ‬ درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺪرت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴلات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .‬ ﺷﺎﻧﺲ اﻳﻨﻜﻪ وامﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ وام را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ، رﻳﺴـﻚ اﻋﺘـﺒﺎری ﻳﺎ رﻳﺴـﻚ ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ‬ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد (جوزف و همکار؛ ۱۹۹۲).
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎل ﺳﻮﻳﺲ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ﺷﺮح اﺳﺖ (کمیته بال، ۲۰۰۰، ص ۷۶). ” رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮضﮔﻴﺮﻧﺪه از ﺑﺎﻧﻚ و ﻳﺎ ‬از ﻃﺮفﺣﺴﺎب وی در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد “‬‬