زیر سیستم ها، بهره بردار، کسب و کار

 

برای استفاده از داده های اصلی، بعد از شناخت انها لازم است که مدیریت و کارشناس ارشد اطلاعات سازمان آنها را بدرستی طبقه بندی و آماده بهره برداری کند بطوریکه شامل داده های تکراری یا نا معتبر نباشند. این داده ها میتواند مورد توافق نظر در سطح سازمان قرار بگیرد و در تمام زیر سیستم های مورد استفاده باشد(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).
۲-۵-۲ کیفیت سیستم هوش تجاری و کیفیت اطلاعات:
 معماری که برای پوشش ضعف موجود در سیستم های که همان مشکل ضعف در استفاده از یک منبع داده بود بوجود آمده است  یک معماری ادراکی پذیرفته شده ( در سطح وسیع ) است که انباره های اطلاعاتی ای که در اجرا و مدیریت یک زیرساخت محکم و موفق هوش تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، را توصیف و طبقه بندی می کند. این معماری بر مبنای تفکیک کل داده های سازمان به ۵ پایگاه داده عمده بوجود می آید که عبارتند از:
– پایگاه های داده سیستم اجرایی
– پایگاه داده تحلیلی
– انباره داده اجرائی
– پایگاه های داده تحلیلی خرد
– پایگاه های داده عملِیاتی خرد(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).
و در مرحله بعد عملیات یکپارچه سازی فرایندهای سازمان و کسب وکار به منظور انتقال کارا و موثر داده از سیستم های منبع موجود به کاربران تجاری انجام میشود. فرایند های کسب و کار را در سه گروه اصلی طبقه بندی میکند که عبارتند از:
– فرایندهای عملیات تجاری: فرایندهایی که با اطلاعات  عملیات روزانه و جاری سازمان در ارتباطند.
– فرایندهای هوش تجاری: فرایندهایی که با جستجوی مداوم برای درک بهتر سازمان، ورودی های سازمان آن و خروجی های آن، تامین کنندگان و مشتریان و کلیه ذینفعان آن در ارتباط است. فرایندهای عملیات تجاری ایستا هستند، در حالیکه فرایندهای هوش تجاری علاوه برفرایندهای ایستا، شامل فرایندهایی است که همواره در حال تکامل اند و باید دائما مورد بررسی قرار گیرند(قاسمی، ۱۳۸۹).
– فرایندهای مدیریت تجاری: فرایندی است که در آن دانشها و بینشهای جدیدی که در هوش تجاری ایجاد می شوند، در عملیات تجاری روزانه در سرتاسر سازمان معرفی و اجرا می شوند، فرایندهای مدیریت تجاری تصمیمات تاکتیکی که یک سازمان اتخاذ می کند را در بر می گیرد و ارزش فوق العاده زیادی برای سازمان دارند و هر میزان که استقرار هوش تجاری در سازمان به بهینه شدن تصمیمات در این سطح کمک کند، ارزش های این نوع سیستم ها بیشتر و بیشتر مشخص خواهد شد(ساجدی، ۱۳۸۷). در این معماری دو مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از:
۱- دریافت داده:
شامل فرایندها و پایگاه های داده ای است که درگیر اخذ داده از سیستم های اجرائی، یکپارچه سازی آن، پاکسازی آن و قرار دادن آن در یک پایگاه داده برای استفاده آسان هستند و عبارتند از:
– پایگاه های داده سیستم اجرایی.
– پایگاه داده تحلیلی.
– انباره داده اجرائی.