ساختار بازدارنده، حل مسائل سازمانی، قدرت و منابع آن


 

1-3- اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز می‌باشد. در این راستا اهداف جزئی زیر مطرح و پیگیری شدهاند:
1) شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
2) شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
3) بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
1-4- پرسش‌های پژوهش
نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز کدام است؟
اولویتبندی منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز چگونه است؟
آیا بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد؟
1-5- تعاریف مفهومی
1-5-1- ساختار سازمانی
ساختار سازمانی الگوی ارتباط بین اجزای سازمان را مشخص میسازد؛ از اینرو به مثابه میدان کنشهای سازمانی مطرح میشود (هال،2002). بر اساس تحقیقات هوی و سوئیتلند (2000 و 2001) و هوی و میسکل (2005 و 2008) دربرگیرنده ابعاد بازدارنده و تواناساز میباشد.
1-5-1-1- ساختار سازمانی تواناساز
ساختار تواناساز، شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی توانا برای پاسخگویی به سیستمهای متفاوت به شیوهای پویا و منعطف را فراهم میآورد (هوی ، 2003؛ مکگویگان ، 2005؛ کلارک ، 2008؛ برد و همکاران، 2009؛ واتس ، 2009)؛ و درگیری آنان در طراحی سیستم و ارتقای ایدههای جدید را موجب میگردد (تایلوس ،2009). در این نوع ساختار، جو سازمانی به شکلی مثبت جهت مییابد و فضای موجود در حل مسائل سازمانی یاری دهنده است نه بازدارنده (هوی و میسکل، 2005 و 2008).
1-5-1-2- ساختار سازمانی بازدارنده
ساختار بازدارنده شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی نالایق، بیمیل به کار و بیمسئولیت نسبت به خواستههای مدیریت را فراهم میآورد و هر نوع خلاقیت و نوآوری را سرکوب مینماید. همچنین دارای تبعات بازدارندهای از قبیل کاهش تعهد حرفهای و سازمانی، نارضایتی، عدم انگیزش در سازمان نیز میباشد (هوی و میسکل، 2005 و 2008). در این نوع ساختار جو سازمانی به شکلی منفی جهت مییابد (هوی و سوئیتلند، 2001) و فضای موجود در حل مسائل سازمانی و انجام وظایف کاری مانع است نه یاریدهنده (گگ ، 2003).
1-5-2- قدرت و منابع آن
قدرت، توانایی نفوذ بر رفتار دیگران است (هرسی و همکاران،2002). این توانایی از منابع مختلفی نشات میگیرد. منابع مختلفی برای قدرت برشمرده شده است که در مبانی نظری ذکر گردیده است (فرنچ و ریون ،1959؛ مککللند و برنهام، 2003؛ رولینسون و برودفیلد ،2002؛ هرسی و همکاران ، 2002؛ ترکزاده و معینی، 1389؛ شفیعی و همکاران، 1384؛ اتزیونی ، 1965؛ مکروسکی و ریچموند ،1983؛ ریون و کروگلانسکی ،1975؛). در یک جمعبندی میتوان این منابع را مشتمل بر مرجعیت ، تخصص ، مشروعیت ، پاداش ، تنبیه و اجبار ، اطلاعات ، اخلاق ، فرهنگ و چیرگی محیطی دانست (ترکزاده و معینی، زیر چاپ، ترکزاده و همکاران، زیر چاپ).
1-6- تعاریف عملیاتی
1-6-1- نوع ساختار سازمانی