ساختار سازمانی، ساختار سازمان، تجدید ساختار

 

منابع شخصی
(توانایی)
نیازهای داخلی
و ارزشها
حمایتها و عرضه
محیط بیرونی
الزامات (شغل)و فشارهای محیط بیرونی
محیط
فرد
شکل(۲-۳): مدل تعاملی فرد با محیط. منبع: (هو، ۱۹۹۶، ۴۲)
در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد استرس، استرس ناشی از کار بالاگزارش شده است(گیوینگ، ۲۰۰۷، ۶۲۴).و اینکه استرسزاهای محیط کار در یک سازمان لزوماً شبیه استرس‌زاهای دیگر سازمانها نیست، ممکن است در سازمانی عواملی باعث استرس شوند که در سازمان های دیگری این عوامل استرسزا نباشد و یا نسبت به عوامل دیگر دارای استرس کمتری باشند و بعضی عوامل هستند که در بیشتر سازمانها مشترک هستند. در پیرو این مطلب کوپر و سپارک مدلهای زیادی برای عوامل استرسزا ارائه دادهاند. استرس یکی از حقیقتهای محیط کار است که به نظر میرسد جدایی ناپذیر باشد. در یک مطالعه گسترده که بر روی ۷۰۹۹ نفر از کارکنان در ۱۳ شرکت مختلف انجام شد رابطه آماری قوی بین تعداد عوامل استرسزای شغلی و علائم بیماری گزارش شده است (فایربرادر و دیگران، ۲۰۰۲، ۸).
۲-۲-۴- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی
عوامل استرسزا اگر به صورت مطلق و بی قید و شرط عمل کنند، میتوانند نتیجه بیمارگونهای به بارآورند. مثل نگرانی، بیماری قلبی (وتن و کمرون۱۳۸۰٬، ۲۱) .
استرس شغلی تحت تاثیر عوامل گوناگونی صورت میگیرد. برای بسیاری از کارکنان تغییرات سازمانی استرسزا میباشند. رویارویی با محیطهای پیچیده و غیر مطمئن، تجدید ساختار سازمانی، بکارگیری تکنولوژ‍ی جدید و همکاران میتواند موجب استرس در افراد سازمان شود. (رابینز، ۱۹۹۲)
وجه مشخصه عوامل ایجاد کننده محیط مدرسه عواملی هستند که منعکس کننده خود سازمان یعنی اندازه مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد همکاران، قوانین و بخشنامهها و وضعیت فیزیکی مانند آلودگیهای صوتی و نور میباشد و نیز عواملی است که با جایگاه و تعامل با انسانهای دیگر مانند ابهام در نقش، تعارض در نقش ارتباط دارد. البته فشار روانی در تمام مدارس یکسان نیست و از مدرسهای به مدرسه دیگر تغییر میکند، به عبارتی میتوان بیان کرد از آنجایی که میزان بالای فشار روانی باعملکرد پایین ارتباط دارد. اگر بتوان فهرستی از مدارس دارای استرس پایین را تهیه کرد، در واقع بدین وسیله مدارس موفق و دارای کارایی بالا را شناسایی کردهایم. اما نبود معیارهای لازم، عدم وجود امنیت، خواسته های نامعقول از طرف مسئولین، والدین و دانش آموزان، مشکلات مالی و مدیریت ضعیف و در حال تغییر، رسیدن به این امر تقریباً غیرممکن شده است. شکل(۲-۴) نشان دهنده عوامل استرسزا معلمان است همانطور که دیده میشود عوامل ناشی از محیط مدرسه در دو کشور پیشرفته جهان بیشترین استرس را بوجود میآورد.
میزان استرس
عوامل استرسزا
استرس ناشی از مدرسه